پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انعطاف پذیری

ایستگاه مشخص گردیده و سری زمانی آنها با هم مقایسه می شود. به علت اختلاف بین مشاهدات و خروجی های مدل نیاز به کوچک مقیاس کردن داده های مدل وجود دارد.

۳-۱-۲-۱- مدل ECHAM5
مدل ECHAM5 از جمله جدیدترین سری مدل های گردش عمومی جو و نسل پنجم مدل های ECHAM با فرمول بندی جدید و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به نسخه های پیشین خود می باشد.