دانلود پایان نامه

های مدل GCM از روش تبدیل به تابع گاما استفاده کردند. ایشان ابتدا به تصحیح انحراف موجود بین مقادیر مدل و مشاهدات پرداختند تا مقادیر و فراوانی مدل را بهبود دهند. بدین ترتیب مقادیر تصحیح شده، قابل استفاده جهت کوچک مقیاس شدن به کمک روابط رگرسیونی خواهند شد.

۳-۲-۱-۲-۱ تصحیح اریب۴۳
تغییرات بارندگی عمدتا به فراوانی و مقدار آن

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایرانشهر،، اهواز،، آبادان،، بندرعباس،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید