پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

رشته مدیریت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان :  بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده مدیریت، گروه ارشد بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

عنوان:

” بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد “

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرکبیری

استاد مشاور:

دکتر محمد طاهری روزبهانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-  ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-4-  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-5- چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………. 9

1-6-  سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 17

1-7-  فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 17

1-8-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………. 18

1-9-  متغیرهای پژوهش……………………………………………. . 18

1-10-       تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………….. .. 19

1-10-1- تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………… 19

1-10-2- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………… 21

1-11-      قلمرو تحقیق.. 22

1-12-  ساختار پژوهش…………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم:  ادبیات  نظری و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 25

بخش اول- مبانی نظری بازاریابی………………………………………………………………………………….. 26

2-1-1- مدیریت بازاریابی…………………………………………………………………………………………. 26

2-1-2-سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها………………………………………………………… 29

2-1-3-بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………… 31

2-1-4-همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………… 34

2-1-5-ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………………………. 37

2-1-6-تحول ارتباطات منسجم بازاریابی………………………………………………………………………… 39

2-1-7-حرکت به سوی ارتباطات منسجم……………………………………………………………………….. 40

2-1-8-سیستم اطلاعات بازاریابی………………………………………………………………………………… 41

2-1-9-سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری                                                         43

2-1-10-حقیقات بازار……………………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین…………………………………………………………………………… 48

2-2-1    تاریخچه پول و بانكداری در دنیا.. 48

2-2-2    تاریخچة بانكداری در ایران…………………………………………………. 50

2-2-3-بانكداری نوین…………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-4-تكامل خدمات بانكی و آغاز بانكداری الكترونیكی   ……………………………………………………………………. 56

2-2-5-تعریف بانكداری الكترونیكی…………………………………………………………………………….. 58

2-2-6-مزایای بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………… 59

2-2-7-شبكه های بانكداری الكترونیكی…………………………………………………………………………. 62

2-2-8-انواع بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………….. 65

2-2-9-سطوح مختلف بانكداری الكترونیكی………………………………………………………………. 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………….. 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM)……………………………………………………………………………… 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS………………………………………………………………….. 74

2-2-13-بانکداری تلفنی…………………………………………………………………………………………… 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………… 76

2-2-15-بانکداری موبایلی………………………………………………………………………………………… 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………….. 82

بخش سوم- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:………………………………………………………………………………………… 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:………………………………………………………………………………………….. 89

بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل……………………………………………………………………… 92

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 94

3-2-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 95

3-3-  فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………… 95

3-4-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 96

3-5-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق………………………………………………………………………………… 96

3-6-  مقیاس اندازه گیری…………………………………………………………………………………………. 98

3-7-  جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………… 99

3-8-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 102

4-2-  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….. 103

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………. 103

4-2-2- سن……………………………………………………………………………………………………. 104

4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………….. 105

4-2-4- تحصیلات……………………………………………………………………………………………. 106

4-2-5- سابقه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………. 107

4-2-6- متوسط درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………… 108

4-2-7- شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش………………………………………………………… 109

4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….. 110

4-3-1- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………….. 110

4-3-2- آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………. 112

4-3-3- برازش مدل رگرسیونی……………………………………………………………………………… 113

4-3-4- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….. 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 123

5-2-  فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 123

5-3-  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 124

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی……………………………………………………………………….. 124

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی………………………………………………………………….. 125

5-3-3- یافته های جانبی……………………………………………………………………………………… 128

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 128

5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………. 128

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………………………………………………………………….. 129

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 130

مـنابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 131

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 132

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 134

ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 154

چکیده

بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز  از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‎ای برگرفته از مدل تای توی هین (2006) با طیف 5 گزینه‎ای لیکرت که شامل 23 سؤال بازاریابی (شامل 4 مؤلفه اعتماد، تضمین، تعهد و مدیریت ارتباط با مشتری) و 16 سؤال سیستم نوین بانکداری بود، استفاده شد. این پرسشنامه میان 389 نفر از مشتریان شعب بانک ملی شهر خرم آباد توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی و تمامی ابعاد آن دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی سیستم نوین بانکداری در جامعه ی مورد پژوهش می باشند.

کلید واژه ها: بازاریابی، سیستم نوین بانکداری، اعتماد، تضمین، تعهد، مدیریت ارتباط با مشتری.

1-1-       مقدمه

نکته‌ای که در عصر حاضر دارای اهمیت فراوانی است، این است که عرصه رقابت در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار شده است و در پیش‌بینی‌های بازار آینده وضعیت پیچیده ای را ترسیم می کند؛ چرا که هنوز جای بانک‏های خارجی در کنار بانک‏های موجود خالی است و اینجاست که اگر به عرصه رقابت و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود، بانک‏ها دچار خودزنی خواهند شد و کم‌کم از صحنه رقابت حذف می‌شوند.

بازاریابی در عرصه خدمات بانکی، یک زمینه رقابتی جدید و نفس گیر است که این روزها بانک های دولتی و خصوصی را با تمام توان به فعالیت و تکاپو واداشته است و بزودی پیشتازان واقعی این عرصه مشخص خواهند شد (ترپر[1]، 2000: 60).

با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته شده است که در ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی  تحقیق تعریف شده اند.

1-2-       بیان مسئله

از ویژگیهای قرن حاضر، توسعه ی اعجاب انگیز مراودات بانکی و افزایش سرعت و کیفیت در ارائه‏ خدمات می باشد. کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان‏های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقا و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها می باشد (استاورس و وستبرگ[2]، 2009: 87). در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‏ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه ی جهانی اینترنت، بستری مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم نموده است و این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است (هسو[3]، 2008: 58).

در دنیای اقتصادی کنونی شرکت و سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند به سرمایه گذاری بر روی بازاریابی خود می باشند. بازاریابی بر روی ماندگاری مشتریان، ارائه محصولات مناسب با خواسته ها و وفاداری مشتریان تأثیر معنی داری دارد (گرونروس[4]، 1997: 323). در مطالعات صورت گرفته بر روی رابطه بازاریابی و نیاز مشتریان می توان گفت که، سازمان هایی که از بازاریابی بهینه ای برخوردارند از عملکرد بهتری نیز برخوردار خواهند بود (تای توی هین[5]، 2006: 9). که این امر در گرو ایجاد، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان به منظور داشتن روابطی محکم و منظم صورت می پذیرد (کاتلر[6]، 2002: 20). به زعم کاتلر (2002) نگهداری مشتریان در بسیاری از مواقع، جزء مهمترین اهداف بازاریابی می باشد. بازاریابی مناسب باعث می‏شود مشتریان به نیازها، ترجیهات و رفتار خرید یا استفاده از خدمات ترغیب شوند و در پایان از قیمت مناسبی بهره مند شوند. با این تصور، بازاریابان و تاجران افرادی می باشند که اغلب در پی یافتن راه هایی برای جذب، مدیریت و تحلیل اطلاعات مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

اگر چه به سازه بازاریابی از جنبه های مختلفی نگاه شده است، اما باید اشاره داشت که مطالعات اندکی در مورد سازه اصلی بازاریابی که شامل، وفاداری مشتریان و رضایت مشتریان که از بطن سازه‏های اساسی: اعتماد، تعهد و تضمین خدمات نشأت می گیرند صورت گرفته است (تای توی هین، 2006: 10) که در این تحقیق بر این هستیم که بر مطالعه نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی خرم آباد از این دریچه بپردازیم، زیرا این موضوع جزء مطالعاتی می باشد که کمتر مورد توجه بوده است و امید است که به نتایج مفیدی دست یافته شود

1-3-       ضرورت و اهمیت پژوهش

تغییر در محیط های كسب و كار با آهنگ پر شتابی در حال روی دادن است و می توان گفت که امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین شركت های موفق فردا مجبورند سه حقیقت مسلم كه باعث در پیش گرفتن استراتژیهای جدید شود را سرلوحه برنامه های كاری خود قرار داده و همواره برنامه ریزی های لازم را برای رویایی با آنها داشته باشند که این موارد به شرح زیر می باشند:

 الف) فشارهای جهانی: به موازات گسترش علوم و فنون جدید این فشارها باعث خواهند شد تا كسب و كار و زندگی شخصی افراد جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و در نیازها و انتظارات آنها تغییر ایجاد شود.

ب) پیشرفت مستمر تكنولوژی ها: هیچ پایانی برای پیشرفت تكنولوژی های جدید متصور نیست و این پیشرفت ها كماكان ادامه خواهند داشت تا همه ما را متحیر و مبهوت خود سازند.

ج) مقررات زدایی: ساده سازی و امكان بهره برداری تمام افراد جامعه از خدمات حق مسلم آنهاست، بنابراین فشار مداوم و مستمر در خصوص آزادسازی بخش های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت و استنباط می شود كه سه تحول – جهانی شدن، پیشرفت های تكنولوژیكی و مقررات زدایی- فرصت های بسیار جذابی را ایجاد خواهند كرد كه استفاده از آنها باعث ایجاد مزیت رقابتی در مؤسسات خواهند شد (واری[7]، 2002: 89).

به همین لحاظ است كه تداوم استراتژی امروز خطرناك بوده و لازم است تا استراتژیهای جدیدی نشانه گرفته شود. در شرایط فعلی در عصر گذار از وضعیت موجود به یک دوره جدید هستیم كه مشخصه های آن رقابت گسترده، وجود منابع اطلاعاتی و ارتباطی فراوان، افزایش پیچیدگی های كسب و كار و … است (پیرز، 1381: 64). درك، شناخت و استفاده از مفاهیم بازاریابی در بسیاری از سازمانها در طی سالهای اخیر دچار دگرگونی شده و فقط تعداد كمی از آنها مفهوم واقعی بازاریابی را درك کرده و از آن برای بهبود امور خود بهره برداری می نمایند. بی شك مفاهیم جدید بازاریابی و ارتباط با مشتریان تا زمانی كه نیاز به آن احساس نشود، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین در شرایط فعلی و با ایجاد تغییر و تحولات مختلف در جوامع، خصوصاً علوم جدید و فن آوریهای اطلاعاتی، شركت ها و سازمان های مختلف مفاهیم نوین بازاریابی را به دلیل نیاز به آنها با دل و جان پذیرا شده و ضمن آموزش آن به كاركنان خود نسبت به پیاده سازی و عملیاتی نمودن آن در سازمان متبوع خود از هیچ كوششی فروگذار نیستند (کاتلر، 2002: 22).  بر اساس آخرین نظریات ارائه شده در راستای سیر تكاملی نقش بازاریابی در سازمانها، مشتریان نقش محوری و اصلی در هر سازمانی را بر عهده داشته و در مركز عملیات آن سازمان قرار می گیرند، در واقع این جابجایی در نقش حاصل تفكر مدیران روشنفكری است كه جز به تعالی سازمان خود به چیز دیگری فكر نمی كنند و اعتقاد دارند كه باید هرگونه فعالیت سازمان به سوی مشتری باشد و برنامه ریزی این فعالیت ها صرفاً باید در جهت درك، خدمت رسانی، تأمین رضایت مشتریان و ماندگار كردن آنها صورت پذیرد. این اعتقاد وجود دارد كه دارایی های سازمان بدون وجود مشتریان ارزش چندانی ندارد، بنابراین وظیفه اصلی سازمان را جذب و حفظ مشتریان و وظیفه بازاریابی را ارائه محصولات برتر و راضی نگهداشتن مشتریان برای یک دوره بلند مدت می دانند (واری، 2002: 90).

چالش اساسی مدیران سازمانها در شرایط فعلی، تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان است. بنابر این مدیران همواره باید این موضوع را در نظر داشته باشند که محیط های كاری دچار تغییر شده و نیاز به مدل های نو و روش های جدید برای غلبه بر این تغییرات وجود دارد و اینجاست كه تفكرات سنتی بازاریابی پاسخگو نبوده و پارادایم جدید بازاریابی شكل خواهد گرفت (قاسمی، 1383: 109).

بازاریابی دیروز (سنتی) تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز و نوین دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان را عهده دار است، در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت “سهم از بازار” بود ولی در بازاریابی امروزه “سهم از مشتری” شاخص موفقیت محسوب می شود و آنچه که برای سازمان های امروزی ارزش تلقی می شود، ایجاد رابطه مستمر با مشتری و نگهداری آنها برای مدت زمان طولانی و خلق مشترک تجارب با آنها می باشد و سازمان هایی موفق هستند که بتوانند مشتریانی دائمی برای خود ایجاد کنند که در این بین، وضعیت بانک ها نیز به دور از این قضیه نمی باشد (واری ، 2002: 91).  بنابراین در این تحقیق بر این هستیم که به مطالعه نقش بازاریابی در سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم و با توجه به مطالب ذکر شده، لزوم مطالعاتی چنین، روز به روز خودنمایی می کند و باید در مورد آن هوشمندانه برخورد شود که در این راه اولین گام، شناخت دقیق وضعیت موجود می باشد که این تحقیق نیز هدفی جز این را در سر ندارد.

1-4-       اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

1-5-        چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

با توجه به این که صنعت بانکداری از ارکان اصلی هر اقتصادی به حساب می‌آید و مشتریان نقش کلیدی در آن دارند. بنابراین می‏توان ابراز توجه ویژه به نیازها و خواسته‌های مشتریان را از جمله موضوعات پر اهمیت ایران و جهان محسوب نمود. نقش و اهمیت مشتری در شرکتها و بانک‏ها به سبب تأثیرمستقیمی که بر رشد و بقای بانک در بازار رقابت می‌گذارد و نیز کسب منافعی که برای ایشان دارد، سبب گردیده تا امروزه لزوم کسب رضایت مشتری درک و پذیرفته شود و کلیه واحدهای بانکی گرایش به مشتری داشته و سمت و سوی فعالیت همه آنها جذب مشتری و جلب رضایت او باشد. مهارتهای ارتباطی و روابط انسانی مطلوب مدیران و کارکنان باعث ایجاد احساسات خوشایند و مؤثر و مثبت در مشتریان گردیده و کمک مؤثری است تا نقش خود را در انجام بهتر وظایف و جذب بیشتر مشتریان به نحو مطلوب ایفا نمایند.

درطول دو دهه گذشته خدمات و نگهداری و فشارهای رقابتی فزاینده، تغییرات چشمگیری را در صنعت بانکداری ایجاد کرده‌اند. این تغییرات بانک‏ها را به سوی اتخاذ راهبردهای بانکداری، بخصوص بازاریابی سوق داده است (دورکین و بنت[8]، 1999: 84).

بازاریابی از ابزارهایی است که می‌تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک‏های معروف دنیا فقط 5 درصد از مشتریان بیش از 85 درصد سودآوری بانک‏ها را تشکیل می‌دهند پس توجه بیش از پیش به مشتری در سیستم نوین بانکداری لازم می باشد.

بازاریابی روابط را افزایش درآمد بانک از طریق سودآور ساختن رابطه مشتریان با بانک در طول زمان تعریف نموده‌اند، بنابراین در این رویکرد رضایت مشتریان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در گذشته فرض براین بود که از راه تطبیق با نیازهای مشتریان می‏توان به وفاداری مشتری دست یافت. ولی تجربه نشان داد که با ورود بانک‏های جدیدی که محصولات منطبق با نیاز مشتریان دارند، اغلب مشتریان جذب این بانک‏های تازه وارد می شوند. هدف از این طرز تفکر جدید، مدیریت روابط با مشتریان است و فرض برآن است که مشتری نه فقط به دلیل محصول متمایز و منطبق با نیازهایش، بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات یا محصولات، خرید می‌کند. به گفته دیگر، داشتن محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است، ولی لزوماً شرط کافی برای کسب و تداوم وفاداری مشتری نیست. شرط کافی، داشتن روابط ماندگار با مشتری است.

یکی از مهمترین دلایلی که بانک‏ها از برنامه‌های کاربردی در بانکداری نوین استفاده می‌کنند به دست آوردن و حفظ بلند مدت مشتری و ارزش گذاری برای وی می‌باشد که «مدیریت ارتباط با مشتری» نامیده می‏شود. برنامه ‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری می‏تواند برای پشتیبانی از کل فرایندهای مشتری مدار در بانک‏ها، در هر اندازه و سطحی شامل بازاریابی، جذب نقدینگی و ارائه خدمات به مشتری استفاده شود. امروزه به منظور حفظ قدرت رقابتی، همه سازمانها به دنبال راهی برای توسعه، حفظ و نگهداری مجموعه‌ای از مشتری، محصول، اطلاعات و خدمات در طول مدت بازاریابی و فروش خدمات و پشتیبانی و واحدهای توسعه محصول می‌باشند که بر مدیریت ارتباط با مشتری استوار هستند.

ما به مدیریت روابط با مشتریان نیاز داریم، زیرا مشتریان که مهمترین و تنها وسیله رشد و توسعه بانک بوده و با انواع وسایل ارتباط جمعی در ارتباطند و وقتی که چیزی را که می‌خواهند مطابق میل خود نیابند، ما را به راحتی ترک می‌کنند و به رقبا می‌پیوندند. از سوی دیگر هزینه دستیابی به یک مشتری جدید 6 برابر حفظ مشتریان قدیمی است و یک مشتری ناراضی، نارضایتی خود را، حداقل به 8 تا 10 نفر دیگر منتقل می‌کند و نکته مهمتر اینکه با افزایش نرخ حفظ و نگهداری مشتریان به میزان 5 درصد، حدود 85 درصد به سود شرکت افزوده خواهد شد.

تعداد صفحه :166

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147169]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com