پایان نامه با کلید واژگان کوئوردینه، NH، cm-13252،، کمتر،

ناحیه cm-1 2915-3047 و cm-1 3055-2966 ظاهر می شوند.
نوار ارتعاشی مربوط به گروهNH در لیگاند آزاد H2Me-Saldien در حدودcm-13328 ظاهر می گردد، اما با کوئوردینه شدن به فلز این نوار ارتعاشی به فرکانسهای کمتر، cm-13252، منتقل می شود. با کوئوردینه شدن NH به فلز مرکزی الکترونگاتیوی نیتروژن به علت کمبود الکترون افزایش یافته و خصلت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *