دانلود پایان نامه

برگشتی سبب استحکام پیوند فلز لیگاند و تضعیف پیوند گروه ایمینی می شوند و بنابراین ارتعاش در فرکانسهای پائینتر صورت می گیرد .
نوارهای متعلق به C-H (آروماتیک ومتیلنی) در لیگاندهای آزاد H2Me-Saldien,و H2Me-Salbnبه ترتیب در ناحیه cm-12867-3049 و cm-12813-3054 قرار دارند اما نوارهای کششی C-H در کمپلکسهای دو لیگاند به ترتیب در

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ، U/ML)، زیر،، DNAase1
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید