پایان نامه بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

حقوق فرمت ورد

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران
                                              زمستان 89

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                         
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل اول: تعاریف و کلیات …………………………………………………………………………………………… 5
مبحث اول: ماهیت پولشویی …………………………………………………………………………………………… 7
مبحث دوم : مراحل پولشویی …………………………………………………………………………………………. 9
مبحث سوم : اثرات منفی پدیده پولشویی ……………………………………………………………………….. 12
مبحث چهارم:ارکان پولشویی………………………………………………………………………………………….14
مبحث پنجم : تاریخچه پولشویی ………………………………………………………………………………….. 25
مبحث ششم: فواید جرم انگاری پولشویی ……………………………………………………………………… 26
فصل دوم : کشف پولشویی ………………………………………………………………………………………….29
مبحث اول : نقش دادستان در کشف جرم پولشویی ………………………………………………………… 35
مبحث دوم : روش های کشف غیرقضایی………………………………………………………………………. 44
گفتار اول : وظایف مؤسسات مالی (بانک ها) در کشف پولشویی ………………………………………. 48
الف : شناسایی فعالیت های مشکوک …………………………………………………………………………….. 51
ب: گزارش دهی فعالیت های مشکوک……………………………………………………………………………. 63
گفتار دوم : پولشویی از طریق بورس اوراق بهادار …………………………………………………………… 75
گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ……………………………………………….. 81
گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  ……………………………………………………… 84
مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………. 90
فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری ……………………………………………………………………. 93
مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی ……………………………………………………………………………… 95
مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی …………………………………………………………… 99
مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی ……………………………………………… 103
مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107
الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107
ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108
مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109
مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114
قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122
 
 
 
 
 
چکیده :                                                                         
پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .
هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .
لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .
 
واژگان کلیدی :
پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان
مقدمه
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:
با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راه های مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .
سوالات تحقیق:
1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرایند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟
2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرایند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.
فرضیه ها:
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد
3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
2- تشریح فرایند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی
جنبه نوآوری و جدید بودن :
از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .
دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرایند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .
روش تحقیق:
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با بهره گرفتن از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .
توجیه پلان:
جهت آمادگی ذهن مخاطب برای درک بهتر مسأله فصل اول را تعاریف و کلیات اختصاص داده ایم و چون اولین مرحله عملی رسیدگی به جرم پول شویی کشف جرم می باشد در فصل دوم ضمن معرفی مراجع قضایی و اداری و نهادهای مسئول کشف جرم به نقش مهم و اساسی دادستان در کشف جرم ، تأکید شده است و جایگاه شورای عالی مبارزه با پول شویی در ارجاع مواد مشکوک به دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرارگرفته است . و نهایتاً در فصل سوم به تبیین و توصیف اصول حاکم بر دادرسی و رسیدگی به جرم پولشویی و دادگاه صالح به رسیدگی و مجازات این جرم ، پرداخته شده است .

تعداد صفحه:132

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158529]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com