پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی در کار کارکنان

رشته مدیریت

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی-گروه مدیریت دولتی

 

پایان‌نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته و گرایش : مدیریت دولتی – منابع انسانی

 

عنوان :

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی در کار کارکنان اداره کل سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

بهـــار 1391

 
   


 

 

چکیده :

امروزه راهبردهای نوین و کارآمد برای ایجاد انگیزه،رفتارهای مطلوب،دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره وری انسانی مورد استفاده و نظر مدیران سطوح بالای سازمانی قرار می گیرد.یکی از این راهبردها یا راه کارها ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی در سازمان و خلق و انعکاس تصویری روشن،زیبا،جذاب و آراسته از سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه و خدمات سازمانی است.فرهنگ سازمانی در حقیقت تصویر کلی و مشترک اعضائ سازمان و همچنین به معنای ارزشهای مشترک میان افراد در یک گروه است.

از طرفی رضایت شغلی شاغل،مجموعه ای از احساسهای سازگار نسبت به شغل خود است. با توجه به چالشهایی که سازمانها امروزه با آن مواجه هستند ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت است.

در این پژوهش سعی می‌شود ضمن ارائه تعاریف،مفاهیم و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نظر دیدگاه ها و تئوریهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود. همچنین تحقیق حاضر به منظور شناخت رابطه بین رضایت مندی شغلی و شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با فرهنگ سازمانی آن مرکز پی‌ریزی شده است.مدل فرهنگ سازمانی در این تحقیق بر اساس مدل دنیسون با چهار ویژگی انطباق پذیری، در گیر شدن در کار،رسالت و سازگاری می باشد.

جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کارکنان معاونتهای مختلف این سازمان است. که تعداد آنها به طور تقریبی 360 نفر بوده که از بین آنها 185 نفر به طور تصادفی انتخاب شده است. ابزار پژوهش،پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی محقق ساخته بر اساس مدل دنیسون و رضایت شغلی و شادی به صورت استاندارد می باشد.

نتایج به دست آمده، به طور کلی تاثیر مستقیم فرهنگ سازمانی را بر رضایت شغلی و شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش را مورد تایید قرار دادند.

همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین هریک از مولفه‌های فرهنگی که در فوق بدان اشاره شد با رضایت مندی شغلی و شادمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

از دیگر نتایج تحقیق می‌توان به آن اشاره کرد که تفاوت نمره‌های رضایت شغلی در معاونتهای مختلف سازمان معنی دار می‌باشد ولی تفاوت نمره‌های فرهنگ سازمانی و شادی در معاونتهای مختلف سازمان معنی دار نمی‌باشد. همچنین تفاوت نمره‌های ویژگیهای فرهنگ سازمانی با ابعاد ثبات،درگیرشدن در کار، سازگاری و رسالت در معاونتهای مختلف معنی دار نمی‌باشد. میانگین ویژگی رسالت از فرهنگ سازمانی بیشترین میزان و درگیرشدن در کار کمترین میزان را در بین معاونتها دارد.

 

 
   

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………… 2

1-2- بیان مساله تحقیق………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق…………. 10

1-5- سوالات تحقیق……….. 11

1-6- فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….11

1-7- متغیرهای تحقیق……. .12

1-7-1- تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی… ………….12

1-7-2- تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………13

1-7-3- تعریف مفهومی رضایت شغلی……………………………………………………………………………….13

1-7-4- تعریف عملیاتی رضایت شغلی………………………………………………………………………………13

1-7-5- تعریف مفهومی شادی در محل کار………………………………………………………………………..13

1-7-6- تعریف عملیاتی شادی در محل کار……………………………………………………………………….14

1-8- روش تحقیق………….. 15

1-8-1- نوع پژوهش…. 15

1-8-2- روش گردآوری اطلاعات……………………. 15

1-9- جامعه آماری…………. 15

1-10- قلمرو زمانی تحقیق……………… ……………….15

1-11- حجم نمونه روش نمونه گیری………………………… 16

1-12- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………. 16

1-13- محدودیتهای تحقیق… 17

1-14- خلاصه فصل………. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

2-1- مقدمه……………….. ..20

2-1-1- مفهوم فرهنگ…………………………………… 20

2-1-2- سازمان و فرهنگ………………………………. 22

2-2- مفهوم فرهنگ سازمانی 22

2-2-1-شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی……………. 34

2-2-2- ویژگیهای فرهنگ سازمانی…………………….. 35

2-2-3- عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی……………. 38

2-2-4- چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی…… 40

2-2-5- فرایند تغییر فرهنگ سازمانی…………………….. 41

2-2-6- مفهوم سازی فرهنگ سازمانی……………. 44

2-2-7- تئوریهای فرهنگ سازمانی…………………….. 44

2-2-8- اهمیت فرهنگ سازمانی…………………….. 45

2-3- مفهوم رضایت شغلی… 47

2-3-1- ابعاد رضایت شغلی………………………………. 51

2-3-2- عوامل رضایت شغلی ……………………….. 51

2-3-3- آثار وجود رضایت شغلی ……………………….. 55

2-3-4- نقش بهداشت روان در رضایت شغلی ………….. 57

2-3-5- افزایش رضایت شغلی………………………… 58

2-3-5-1- غنی‌سازی شغلی ……………………….. 58

2-3-5-2- مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها ……………… 59

2-3-5-3- زمان کاری شناور……………………….. 59

2-3-6- روش های اندازه گیری رضایت کارکنان…….. 60

2-4- مفهوم شادی………….. 61

2-4-1- شادی در محل کار………………………………. 62

2-4-2- مفهوم شادی در محیط کار…………………… 64

2-4-3- مزایای شادی در محیط کار…………………… 67

2-4-4- اقدامات موثر برای شاد بودن در محیط کار…….. 72

2-4-5- نتایج شادی در محیط کار…………………… 73

2-5- ارتباط بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی سازمانی……………… 74

2-5-1- بهبود فرهنگ سازمانی و رضایتمندی شغلی 77

2-6- پیشینه تحقیق…………. 78

2-6-1- پیشینه تحقیق در داخل کشور…………………. 78

2-6-2- پیشینه تحقیق در خارج از کشور…………… 101

2-7- خلاصه فصل………. 121

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………….. 123

3-2- روش تحقیق………… 124

3-3- متغیرهای تحقیق…… 124

3-4- روش جمع آوری اطلاعات…………………………….. 125

3-5- روایی وپایایی پرسشنامه…………………………….. 127

3-6- جامعه آماری………. 129

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………. 130

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  …………………………….. 131

3-9- خلاصه فصل………. 131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه……………….. 133

4-2- یافته های  توصیفی… 133

4-2-1- توصیف فراوانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش در معاونت های مختلف…………………………….. 133

4-2-2- توصیف فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه  …… 134

4-2-3- توصیف فراوانی میزان تحصیلات کارکنان مورد مطالعه  …………………………….. 135

4-2-4-توصیف فراوانی نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه…………………………….. 136

4-2-5- توصیف فراوانی سابقه کار کارکنان مورد مطالعه  137

4-2-6-  توصیف پراکندگی  رضایت شغلی کارکنان  مورد مطالعه…………………….. 138

4-2-7-  توصیف پراکندگی  شادی کارکنان  مورد مطالعه…………………………….. 139

4-2-8-  توصیف پراکندگی فرهنگ سازمانی کارکنان  مورد مطالعه…………………….. 140

4-3- یافته های استنباطی… 141

4-4- مقایسه ویژگیها و ابعاد فرهنگ سازمانی در معاونتهای مختلف سازمان……………. 154

4-5- خلاصه فصل………. 154

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری………… 156

5-2- بحث یافته های تحقیق 157

5-3- پیشنهادها…………… 163

5-3-1- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی……….. 165

5-4- محدودیتهای تحقیق… 165

منابع مورد استفاده

منابع فارسی………………. 168

منابع انگلیسی…………….. 172

ضمائم……………………… 174

پرسشنامه رضایت شغلی…. 175

پرسشنامه فرهنگ سازمانی 176

پرسشنامه شادی…………… 177

خروجی داده‌ها……………. 178

چکیده انگلیسی……………. 182

 

فهرست جداول

عنوان                          صفحه

جدول 3-1 : ابعاد فرهنگ سازمانی به‌همراه شماره سؤالات…………………………….. 126

جدول 3-2 : تعداد نمونه آماری به تفکیک هر بخش………… 130

جدول 4-1 : توزیع فراوانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش در معاونت های مختلف…………………………….. 133

جدول 4-2 : توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه  …………………………….. 134

جدول 4-3 : توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارکنان مورد مطالعه  …………………… 135

جدول 4-4: توزیع فراوانی نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه…………………………….. 136

جدول 4-5 : توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان مورد مطالعه  137

جدول 4-6 : توزیع پراکندگی رضایت شغلی کارکنان  مورد مطالعه…………………….. 138

جدول 4-7 :توزیع پراکندگی شادکامی کارکنان  مورد مطالعه…………………………….. 139

جدول 4-8 : توزیع پراکندگی  فرهنگ سازمانی کارکنان  مورد مطالعه…………………….. 140

جدول 4-9 : نرمال بودن متغیرهای موجود در تحقیق 142

جدول 4- 10 : ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان…………….. 142

جدول 4-11 : ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و شادی کارکنان……………………. 143

جدول 4-12 : ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و شادی کارکنان…………………………………..144

جدول 4-13 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش………..145

جدول 4-14 : میانگین رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  بر اساس  معاونت‌های مختلف..145

جدول 4-15 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش………..147

جدول 4-16 : میانگین شادکامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  بر اساس  معاونت های مختلف… 148

جدول 4-17 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش…….. 149

جدول 4-18 : میانگین فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش بر اساس معاونت‌های مختلف…………………………….. 149

جدول 4-19 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش…… 150

جدول 4-20: میانگین درگیر شدن در کار کارکنان سازمان آموزش و پرورش بر اساس معاونت‌های مختلف…………………………….. 151

جدول 4-21 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش……. 151

جدول 4-22 : میانگین ثبات کارکنان سازمان آموزش و پرورش  بر اساس معاونت‌های مختلف…………………….. 151

جدول 4-23 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش……………………. 152

جدول4-24: میانگین انطباق پذیری کارکنان سازمان آموزش و پرورش بر اساس معاونتهای مختلف………. 152

جدول 4-25 : آزمون تحلیل واریانس به تفکیک زیر بخش های مختلف سازمان آموزش و پرورش…… 153

جدول 4-26 : میانگین رسالت کارکنان سازمان آموزش و پرورش بر اساس معاونت‌های مختلف…….. 153

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                          صفحه

نمودار 1-1 : مدل مفهومی تحقیق………………………………. 14

نمودار 2-1: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون……………. 32

شکل 3-1: آلفای کرونباخ پرسشنامه………………….. 129

نمودار 4-1 : توزیع درصدی کارکنان سازمان آموزش و پرورش در معاونت های مختلف…………………………….. 134

نمودار 4-2 : توزیع درصدی جنسیت کارکنان مورد مطالعه…………………………….. 135

نمودار 4-3 : توزیع درصدی میزان تحصیلات کارکنان مورد مطالعه…………………….. 136

نمودار 4-4 : توزیع درصدی نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه…………………….. 137

نمودار 4-5 : توزیع درصدی سابقه کار کارکنان مورد مطالعه…………………………….. 138

نمودار 4-6 : توزیع پراکندگی میزان رضایت شغلی کارکنان  مورد مطالعه………………. 139

نمودار 4-7 : توزیع پراکندگی میزان شادی کارکنان  مورد مطالعه…………………….. 140

نمودار 4-8 : توزیع پراکندگی میزان فرهنگ سازمانی کارکنان  مورد مطالعه………………. 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

منابع انسانی بعنوان مهمترین و با ارزشترین منبع در موفقیت سازمان نقش بسزایی دارد. چرا که منابع انسانی سازمان قابلیت آموزش و پرورش و تغییر دارد و نیروی انسانی کارا می‌تواند با انجام صحیح وظایف محوله، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و سازمان را به کمال برساند و نمیتوان با ادامه شیوه‌های نادرست، عدم کارایی مدیران و فقدان انگیزش کارکنان، به حفظ و بقا سازمان همت گماشت.

در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمان آموزش و پرورش، مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی را بر اساس4 بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مزکور، سه شاخص تعریف شده است.

امروزه فرهنگ سازمانی مانند سایر موضوعات مدیریت به صورت یک موضوع مشترک در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت در آمده است. تحلیل فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین بخشهای تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. این بررسی و پژوهش به ترسیم وضع موجود فرهنگ سازمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و هم چنین میزان هم بستگی ویژگیهای فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی کارکنان سازمان می‌پردازد.

فرهنگ سازمانی جو حاکم بر محیط داخل سازمان است که افراد در آن فعالیت کرده و رفتار آنها شکل می‌گیرد که این موضوع خود در رضایت و شادی کارکنان سازمان نقش بسزایی دارد. معمولا پایین بودن رضایت شغلی و شادی کارکنان یکی از مشکلات سازمانها بوده است.بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تامین پاسخ بررسی این پرسش است که آیا بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی و شادی کارکنان رابطه وجود دارد؟ که دراین پژوهش فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و رضایت شغلی و شادی در محل کار متغیرهای وابسته می باشد.

هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی تعریف می‌کند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردند که فرد در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که‌ بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط کار و فرآورده‌های اشتغال در زمان‌ها ی متفاوت دارد. به‌طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می کند.

نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ای که بر شکل‌ گیری شخصیت آدمی در مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح‌شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز، توجه و نظر محققان، اندیشمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می‌تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان ‌تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند.

اساسی ترین تأثیر شادابى، ایجاد آرامش و آسایش روحى براى افراد و پیشرفت و توسعه اجتماعى اقتصادى براى جامعه است. به اعتقاد صاحبنظران مسائل رفتارى، شادابى در محیط کار موجب از بین رفتن اضطراب و نگرانى مى شود و افراد با انگیزه بالا براى تأمین نیازهاى جسمى، روانى، عاطفى و معنوى خود فعالیت مى کنند، اما چیزى که در سال هاى اخیر بیشتر به چشم مى آید فراموش شدن هنر شاد زیستن در محیط کار است.متأسفانه این تصور غلط در میان افراد جامعه شکل گرفته است که شاد بودن از رفتارهاى جامعه پسند نیست در محیط کار سعى مى کنیم خود را فردى جدى و اخمو نشان دهیم.  در حالى که در روایات و احادیث آمده است که مؤمن باید گشاده رو باشد و با لبخند خود به دیگران آرامش ببخشد و افسردگى به خود راه ندهد.

 

1-2- بیان مساله تحقیق

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور نیل به اهداف فوق به شناخت میزان فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی و شادمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذر بایجان غربی پرداخته است.

مطالعه فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی و شادمانی کارکنان از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از وقت ،بودجه وتوجه پژوهشگران را به خود اختصاص داده است.نتایج تحقیقات پیشین مبین آن است که نوع فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی،عملکرد سازمانی، خلاقیت و نوآوری، میزان مشارکت در تصمیم گیری امور، رضایت شغلی،بهره وری و کارایی،فرسودگی شغلی و شادمانی کارکنان تاثیر بسزایی دارد.  معمولا فرهنگ سازمان بیانگر شخصیت سازمان است.

پس با توجه به اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و اینکه عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد، امری محدود، وقت گیر و پرهزینه است و با توجه به نقش بسیار مهم، فرهنگ سازمان در موفقیت سازمان‌ها و غفلت بسیاری از مدیران کشورمان از این امر مهم، مطالعه، تحقیق و اشاعه این مباحث، گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است.

در کشور ما پژوهشهای اجرا شده در زمینه شادی انگشت شماراست، لکن مطالعاتی که در سایر کشورها از سال 1960 به بعد انجام شده، منجر به کشف برخی از عوامل مؤثر بر شادمانی شده است. در بین عواملی که مورد مطالعه قرار گرفته شده است بر 10 عامل بیشتر تأکید شده است که عبارتند از: شخصیت، عزت نفس، اعتقادات مذهبی، سرمایه اجتماعی، فعالیتهای اوقات فراغت، وضعیت اقتصادی، رضایت شغلی، سلامت، تأهل و جنسیت. از مجموع پژوهشهای مربوط به این 10 عامل می‌توان چنین استنباط کرد که اگر چه به جز این عوامل 10 گانه عوامل دیگری نیز بر شادمانی مؤثر است، ولی مهمترین عامل مؤثر بر شادمانی شخصیت است و در شخصیت مهمترین بعد، ثبات در مقابل روان رنجوری است.

رضایت شغلی به عنوان یکی از نگرش‌های مهم شغلی می‌تواند برمیزان تعهد سازمانی افراد اثر مطلوب یا نامطلوب داشته باشد. رضایت شغلی می تواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آن سازمان شود. عدم توجه به این ارتباط سازمان را از اهداف خود دور می کند، زیرا کارکنان به عنوان محور اصلی رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که فرهنگ سازمانی وسیله ای است که برخورد ما با مسائل سازمانی را تسهیل می کند و نحوه تعبیر و تفسیر ما از رویدادهای اطرافمان را شکل می دهد،فرهنگ آنچنان با روح و اندیشه ی ما عجین می‌شود که هر رفتارو گفتارو پنداری از آن رنگ می پذیرد و جهت می گیرد. از طرفی فرهنگ سازمانی به لحاظ اینکه ایجاد کننده شیوه زندگی در سازمان است،از عمده ترین زیر بنای رفتار سازمانی به شمار می‌رود. گروهی معتقدند که فرهنگ سازمانی،ارزشهای مشترکی است که در یک سازمان موجبات انطباق گروه های کاری را با سازمان فراهم می‌آورد. فرهنگ سازمانی،عامل متمایز کننده یک سازمان از سازمانی دیگر است. و ارزشهای تعیین کننده در هر سازمان است که همه اعضای سازمان ملزم به تاثیر پذیری از آن هستند.

بدین ترتیب برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است.برای انجام هرگونه اقدامی در سازمان، توجه به فرهنگ امری ضروری است،زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توانیم انجام تغییرات را تسهیل کنیم و به جهت گیریهای جدید در سازمان شکل دهیم،علاوه بر نقش فرهنگ در ایجاد تغییر ،برای غلبه بر نگرانیها،اضطرابها و فشارهای شغلی و حرفه ای در سازمان نیز می توانیم به عامل فرهنگ تمسک جوییم و با شناخت و احاطه بر آن ،این ضایعه را تسکین دهیم.

اگر در یک سازمان فرهنگ قوی حاکم نباشد، ارزش‌های رفتاری و ارزش تعالی سازمانی به شدت پایین می‌آید و رفتار مناسب را نمی‌توان از رفتار نامناسب تشخیص داد. فرهنگ قوی آن است که ارزشها و      اهداف سازمان به روشنی مورد توجه و پذیرش هرچه بیشتر افراد واقع شود و توسط آنها اولویت‌های رفتاری به خوبی شناخته شوند.

یک فرهنگ قوی می تواند جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان گردد . پرواضح است که از نتایج عمده وجود یک فرهنگ قوی این است که نظم و هماهنگی به خوبی در سازمان شکل می گیرد، جابجایی کارکنان کاهش یافته و وفاداری و تعهد نسبت به سازمان افزایش می یابد.

همچنین شناخت و بررسی انواع فرهنگهای سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بر اساس چهار نوع ویژگی تقسیم بندی از انواع فرهنگ سازمانی،با عنوانهای فرهنگ درگیر شدن در کار،سازگاری،انطباق پذیری و رسالت و تاثیر و روابط آنها با رضایت شغلی و شادی کارکنان آن زیربخشها که یکی از عوامل بقای آنها در سازمان است حائز اهمیت است.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای این سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضا ی سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد . با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیریهای جدید را در سازمان پایدار کرد.

فرهنگ سازمانی برچسبی اجتماعی است که از راه ارز شهای مشترک، تدبیرهای نمادین و آرمانهای اجتماعی، اعضای سازمانها را به هم می پیوندند.

نیروی انسانی در این سازمان سرمایه بزرگی برای دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می‌شود. رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی موجب افزایش، توانایی و کارآیی کارمندان شده و در کل موجب بالا رفتن بازدهی می‌شود.

رضایت شغلی می تواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آن سازمان شود. عدم توجه به این ارتباط سازمان را از اهداف خود دور می‌کند، زیرا کارکنان به عنوان محور اصلی رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند

دلایل دیگری نیز هست که که جزء الویتها در برنامه های سازمان آموزش و پرورش می باشد که  باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهیم در ذیل به مواردی اشاره می‌شود:

ـ  میزان رضایت شغلی در وفاداری کارکنان در این سازمان موثر است. یعنی افراد ناراضی بیشتر سازمان را ترک می‌کنند.

ـ تحقیقات ثابت کرده‌اند کارکنان رضایتمند، سلامت بیشتر و عمر زیادتری دارند.

ـ رضایت شغلی اضافه بر افزایش تمایل افراد به شرکت فعال در سازمان، در زندگی خصوصی‌ آنها نیزموثر است.

ـ بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نوعی ارتباط وجود دارد.

ـ رضایت از عملکرد، موجب رضایت شغلی می‌شود و نه برعکس.

ـ بررسی‌‌ها نشان داده، رضایت شغلی، در جابه‌جایی و غیبت کارکنان تاثیر دارد. یعنی کارکنانی که رضایت شغلی‌شان بالاست، نسبت به کارکنانی که رضایت کمتری دارند غیبت و جابه‌جایی‌شان هم پایین‌تر است.

ـ افرادی که رضایت شغلی دارند، اغلب دوست دارند در محل کارشان حضور داشته باشند.

کارکنانی که از حقوق و مزایای خود خوشحالند، کمتر مرتکب غیبت می‌شوند.

با توجه به تاثیر مسائل روانی بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان، بحث شادی دراین سازمان دارای اهمیت خاصی است.

انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است.شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان،که بر جسم او نیز تاثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی نیز شادمانی،قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس ،نگرانی ،ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزشهای شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب می نمایند تا شاد باشند.

وقتی نیروی انسانی شاغل در این سازمان شاد باشند بی تردید میزان کارایی آنها نیز افزایش می یابد، باعث بهبود توانایی تصمیم گیری می شود، میزان رفتار خوش کارکنان و ارباب رجوع را افزایش می دهد و موجب کاهش غیبت و مرخصی استعلاجی کارکنان می شود.

سازمان به منزله زنجیری است که کارکنان حلقه های آن هستند. با شاد بودن تک تک حلقه های زنجیر کل زنجیر شاد گردیده و شادی موجب افزایش قدرت کل سازمان می شود.به همان میزان شاد نبودن سبب تضعیف قدرت سازمان خواهد شد. انرژی افراد شاد در سازمان برای کار کردن بیشتر از سایر افراد است.

افزایش شادی کارکنان موجب افزایش میزان تعهد آنها به کسب و کار می شود. افراد این احساس را دارند که آنها بخش جدایی ناپذیر سازمان هستند و فعالیتهایشان حمایتها و ارزشها برای کارشان ایجاد می‌کند.اخلاق سازمانی اصلاح می‌گردد و عامل وفاداری ترقی می یابد و صداقت و رفتارهای اخلاقی حاکم می‌شود.

وقتی کارکنان سازمانها شاد هستند، موثرتر کار می کنند و در نتیجه تمایل به خروج از سازمان در آنها کمتر است.در چنین سازمان هایی مهارتهای بهتر تیمی وجود خواهد داشت  و در نتیجه موجب سود و ارزش بازار بیشتر برای سازمان خواهد شد.

اگر در سازمانی شادی آموزش داده شود، کارکنانش بیانیه رسالت سازمان را بهتر درک خواهند کرد. آنها قادر به درک دیدگاه مدیریت و کارهای شخصی خود با توجه به واقعیتهای موجود خواهند بود.

افراد شاد بهتر و بیشتر با مدیران خود تعامل می کنند. شادی باعث افزایش توانایی تمرکز بر شغل و حل مشکلات می‌شود. افراد شاد کمتر وقتشان را تلف می کنند و بیشتر در جریان امور قرار می‌گیرند.

شادی در کار، محیطی را برای کارکنان ایجاد می کند که در آنجا کار خود را با عشق و علاقه انجام می‌دهند. و به کارکنان امکان می دهد تا موقعیت خود را در کار ارزیابی کنند و احساس خوبی نسبت به مسئولیتها و وظایفشان داشته باشند.

امروزه با توجه به این که افراد بیش ترین وقت خود را در سازمانها سپری می کنند،اگر محیط کاری با نشاطی داشته باشند می توانند از مزایای ناشی از آن بهره مند شوند.

محقق پروفسور ادوارد دینر از دانشگاه ایلینوی در زمینه سلامت ذهنی می گوید که شادی در محل کار موجب احساس رفاه ذهنی کارکنان و ایجاد احساسات مثبت و عدم ایجاد احساسات منفی خواهد بود.

افراد شاد در سازمان بهتر و منطقی تر تصمیم  می گیرند و در کارشان همیشه الویت بندی وجود دارد این افراد کمتر نگران خطا کردن هستند در نتیجه کمتر مرتکب خطا می‌شوند.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق شناخت نوع رابطه بین متغیر فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی کارکنان  در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی است.با توجه به اینکه یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزمهای بهره وری، تعهد، سلامت فیزیکی وذهنی، روحیه بالاو افزایش عملکرد کاری، شادی و نشاط است.پس از دیگر اهداف این تحقیق آموزش و افزایش راه های ترویج شادی و نشاط و رضایت مندی کارمندان در محیط سازمان می باشد و تاثیر فرهنگهای مختلف سازمانی در این مقوله از مهمترین مسائل سازمانها می‌باشد، بنابراین توجه به این امر اجتناب ناپذیر می باشد.عدم توجه به این موضوع در سازمانها باعث پیامدهای عدم رضایت شغلی از جمله غیبت کاری، تاخیر در کار،ترک خدمت،عملکرد کاری پایین و بازنشستگی زودرس خواهد بود. یکی از اهداف ویژه انجام این تحقیق این است که مشخص شود نوع فرهنگ زیربخشهای انتخابی با توجه به چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مدل دنیسون با عنوانهای درگیر شدن در کار ،سازگاری،انطباق پذیری،ماموریت یا رسالت کدام است و بررسی رابطه بین این چهار ویژگی فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی ونشاط کارکنان زیربخشهای آن سازمان است.تا مشخص شود آیارابطه معناداری بین این سه متغیر وجود دارد؟

 

1-5- سوالات تحقیق

آیا بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی درزیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

آیا بین فرهنگ سازمانی و شادی کارکنان در محل کار در زیر بخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

آیا بین رضایت شغلی و شادی کارکنان در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

 

 

 

1-6- فرضیه‏های تحقیق

بین فرهنگ سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان با رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین فرهنگ سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان با شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین رضایت شغلی در زیربخشهای مختلف سازمان با شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 150

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159335]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com