پایان نامه : بررسی رابطه ­ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

روانشناسی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه ­ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ی اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی مدیریت آموزشی

 

 

بررسی رابطه ­ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ی اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

استاد راهنما:

دکتر جعفر ترک­زاده

 

اساتید مشاور:

دکتر مهدی محمدی

دکتر رحمت­اله مرزوقی

 

بهمن ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1 ـ 1 ـ  بیان مساله. 16

1 ـ 2 ـ  ضرورت و اهمیت پژوهش…. 19

1 ـ 3 ـ  اهداف پژوهش…. 21

1 ـ 3 ـ  1 ـ اهداف اصلی.. 21

1 ـ 3 ـ 2 ـ اهداف فرعی.. 21

1 ـ 4 ـ سؤالات پژوهش…. 22

1ـ 4 ـ 1 ـ سؤالات اصلی.. 22

1 ـ 4 ـ 2 ـ فرضیه های پژوهش…. 22

1 ـ 4 ـ3 ـ سؤالات فرعی.. 22

1ـ 5 ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 23

1 ـ 5 ـ 1 ـ تعریف مفهومی.. 23

1 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ  نوع ساختار سازمانی.. 23

1 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ سرمایه ی اجتماعی.. 24

1 ـ 5 ـ 2 ـ  تعریف عملیاتی متغیرها 25

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2 ـ 1 ـ مبانی نظری.. 27

2 ـ 1 ـ 1 ـ نوع ساختار سازمانی.. 27

2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ساختار سازمانی.. 27

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ ابعاد ساختار سازمانی.. 29

2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ  متغیرهای زمینه های اثرگذار بر ساختار سازمانی.. 30

2 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ انواع ساختار سازمانی.. 31

2 ـ 1 ـ 1 ـ 5 ـ  ویژگیهای ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده 35

2 ـ 1 ـ 2 ـ  سرمایه ی اجتماعی.. 38

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ تعریف  سرمایه ی اجتماعی.. 38

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ ابعاد  سرمایه ی اجتماعی.. 39

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ دیدگاه هایی پیرامون  سرمایه ی اجتماعی.. 42

2 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ رویكردهایی پیرامون سرمایه ی اجتماعی.. 45

2 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ سطوح سرمایه ی اجتماعی.. 47

2 ـ 1 ـ 3ـ رضایت تحصیلی.. 50

2 ـ 1 ـ 3ـ 1 ـ تعریف رضایت تحصیلی.. 50

2 ـ 1 ـ 3ـ 2 ـ ابعاد رضایت تحصیلی.. 51

2 ـ 1 ـ 3ـ 3 ـ  مدلهای رضایت تحصیلی.. 56

2 ـ 2 ـ پیشینه ی پژوهشی.. 61

2 ـ 2 ـ 1 ـ نوع ساختار سازمانی.. 61

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ پژوهش های خارجی.. 61

2 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ پژوهش های داخلی.. 63

2 ـ 2 ـ 2 ـ سرمایه ی اجتماعی.. 64

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ پژوهش های خارجی.. 62

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ پژوهش های داخلی.. 62

2 ـ 2 ـ 3 ـ رضایت تحصیلی.. 67

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ پژوهش های خارجی.. 67

2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ پژوهش های داخلی.. 71

2-3- جمع‏بندی.. 73

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3 ـ 1 ـ طرح تحقیق، بیان متغیرها و نحوه ی تغییر یا كنترل آنها…………………………………………77

3 ـ 2 ـ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 78

3 ـ 3 ـ ابزار پژوهش…. 79

3 ـ 3 ـ 1 ـ  پرسشنامه ی نوع ساختار سازمانی.. 79

3 ـ 3 ـ 2 ـ  پرسشنامه ی سرمایه ی اجتماعی بخش ها 81

3 ـ 3 ـ 3 ـ مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان.. 82

3 ـ 4 ـ روش اجرا 83

3 ـ 5 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 84

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………85

4 ـ 1 ـ یافته های توصیفی.. 86

4 ـ 2 ـ سؤالات اصلی پژوهش…. 93

4 ـ 3 ـ  فرضیه های پژوهش…. 95

4 – 4 – سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………..103

4 ـ 5 ـ جمع بندی.. 107

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………112

4 ـ 1 ـ یافته های توصیفی.. 111

5 ـ 2 ـ  سؤالات اصلی پژوهش…. 118

5 ـ 3 ـ فرضیه های پژوهش…. 121

5 ـ 4 ـ سایر یافته های پژوهش…. 128

5 ـ 5 ـ نتیجه گیری نهایی.. 132

5 ـ 6 ـ محدودیت های پژوهش…. 136

5 ـ 6 ـ 1 ـ محدودیت های پژوهشی.. 136

5 ـ 6 ـ 1 ـ محدودیت های اجرایی.. 136

5 ـ 7 ـ پیشنهادهای پژوهش…. 136

5 ـ 7 ـ 1 ـ پیشنهادهای پژوهشی.. 136

5 ـ 7 ـ 1 ـ پیشنهادهای کاربردی.. 137

10 ـ 1 ـ فهرست منابع فارسی.. 141

10 ـ 2 ـ فهرست منابع لاتین.. 146

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره 1: ویژگی­های ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده …………………………………………………………….. 27
جدول شماره 2: ابعاد سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………… 35
جدول شماره 3: شباهت­ها و تفاوت­های میان دیدگاه بوردیو، کلمن و پوتنام پیرامون سرمایه اجتماعی … 38
جدول شماره  4: فراوانی و درصد فراوانی اساتید به تفکیک مرتبه علمی ـ گروه آموزشی ………………………. 77
جدول شماره  5: فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت ـ گروه آموزشی …………………….. 78
جدول شماره  6: روایی و پایایی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی …………………………………………………………….. 79
جدول شماره  7: تحلیل عامل تأییدی ابعاد انواع ساختار سازمانی …………………………………………………………… 80
جدول شماره  8: روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه  اجتماعی …………………………………………………………………. 81
جدول شماره  9: تحلیل عامل تأییدی ابعاد سرمایه  اجتماعی ………………………………………………………………… 81
جدول شماره  10: روایی و پایایی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان …………………………………………………… 82
جدول شماره  11: تحلیل عامل تأییدی ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان ……………………………………………… 83
جدول شماره 12: میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه، کمینه و کشیدگی نوع ساختار سازمانی ……………. 85
جدول شماره 13: میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه، کمینه و کشیدگی سرمایه اجتماعی ………………….. 86
جدول شماره 14: میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه، کمینه و کشیدگی رضایت تحصیلی ………………….. 87
جدول شماره 15: ضریب همبستگی رابطه بین ابعاد انواع ساختار سازمانی با ابعاد رضایت تحصیلی­

دانشجویان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

90

جدول شماره 16: ضریب همبستگی رابطه بین ابعاد ساختار سرمایه اجتماعی با ابعاد رضایت تحصیلی

دانشجویان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

92

جدول شماره 17: ارزیابی نوع ساختار سازمانی دانشگاه ……………………………………………………………………………. 93
جدول شماره 18: ارزیابی مطلوبیت سطح سرمایه­ اجتماعی بخش­ها ……………………………………………………. 93
جدول شماره  19: ارزیابی مطلوبیت رضایت تحصیلی دانشجویان …………………………………………………………… 94
جدول شماره  20: ارزیابی مطلوبیت ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان …………………………………………………… 94
جدول شماره 21: مقایسه ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………………………. 103
جدول شماره 22: آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت بین میانگین­های ابعاد رضایت تحصیلی دانشجویان ….. 104
جدول شماره 23: تحلیل واریانس یک­طرفه مقایسه دیدگاه اساتید در گروه­های مختلف آموزشی در

خصوص نوع ساختار سازمانی دانشگاه ………………………………………………………………………………………………………..

 

105

جدول شماره 24: تحلیل واریانس یک­طرفه مقایسه دیدگاه اساتید در گروه­های مختلف آموزشی در

خصوص مطلوبیت سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………

106
جدول شماره 25: مقایسه رضایت تحصیلی دانشجویان در گروه­های مختلف آموزشی ……………………………. 106
جدول شماره 26: آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان در گروه­های

مختلف آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

107

 

 

 

فهرست اشکال و تصاویر

عنوان صفحه
 

شکل شماره 1: چارچوب مفهومی رابطه بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………..

 

8

شکل شماره 2: چارچوب مفهومی رابطه بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………….. 74
شکل شماره 3: رابطه بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه و رضایت تحصیلی دانشجویان …………………… 97
شکل شماره 4: رابطه بین سرمایه اجتماعی بخش­ها و رضایت تحصیلی دانشجویان ………………………… 99
شکل شماره 5: رابطه تعاملی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت

تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

102

 

 

پیوست­ها

عنوان صفحه
 

پیوست شماره  1: پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه ………………………………………………………………..

 

163

پیوست شماره 2: پرسشنامه سرمایه اجتماعی بخش­های آموزشی …………………………………………………….. 166
پیوست شماره 3: مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان ………………………………………………………………………. 169

مقدمه

 

از سال­های آخر قرن بیستم، سازمان­ها از جمله دانشگاه­ها و مؤسسات و مراكز آموزش­عالی در معرض تغییرات شدید محیطی ناشی از پیشرفت­های علمی، فناوری و تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفتند، كه منجر به دگرگونی بسیاری از مفاهیم از جمله مشتری و نقش آن در سازمان گردید (یمنی، 1382؛ محمدی، 1382؛ جانسون،گاستیفسون، اندرسون، لِرویک و چا[1]، 2001). در چنین شرایطی آنچه برای دانشگاه­ها و مؤسسات و مراكز آموزش­عالی ارزش می­آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان از طریق پاسخگویی به نیازها، خواسته ­ها و نظرات آنها است (اسكات[2]، 1998).

زمانی­كه دانشجویان به دانشگاه می­پیوندند، مجموعه ­ای از خواسته ­ها، نیازها و تجربیات گذشته كه انتظارات آنها را از دانشگاه را تشکیل می­دهد، با خود به همراه می­آورند. عكس­العمل و پاسخ­هایی كه دانشگاه در مقابل خواسته‌های آنها فراهم می­آورد، تعیین­ كننده­ نگرش مثبت یا منفی آنها نسبت به دانشگاه و میزان رضایت یا نارضایتی آنان خواهد بود (ویلم، بولنز و جانگه[3]، 2007). بر این اساس، توجه به خواسته ­ها و انتظارات دانشجویان از طریق ایجاد بستر مناسب، از اصلی­ترین مأموریت‌های دانشگاه­ها و مؤسسات و مراكز آموزش­عالی به شمار می­آید. یکی از مهم­ترین عواملی که می ­تواند در تحقق این بستر مناسب نقش داشته باشد، سرمایه­ اجتماعی[4] است كه از آن به عنوان كیفیت روابط بین ذی­نفعان آموزشی، گروه­ها و نهادهای رسمی و غیررسمی یاد­ می­ شود (سلطانی و جمالی، 1387).

سرمایه­ اجتماعی مجموعه ­ای از هنجارها، شبکه­ ها و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم (دانشگاهی) است كه همچون یک نیروی ارتباطی قوی كل سیستم و عناصر آن را به هم مرتبط و از طریق تسهیل همیاری بین گروه­ها و كاهش هزینه­ های مبادله، به تقویت رفتارهای همیارانه، نشر دانش و نوآوری، توسعه­ مسئولیت­ پذیری و در نهایت جلب رضایت دانشجویان از جنبه‌های مختلف آموزشی و دانشگاهی منجر می­گردد (كمیسیون بهره­وری استرالیا، 2003؛ فوكویاما[5]، 1998). با این وصف، امروزه سرمایه­ اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه ­های فیزیكی و انسانی در سازمان­ها و مراكز آموزش­عالی ایفا می­كند، به نحوی كه در غیاب آن، نه تنها سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند، بلكه پیمودن راه­های توسعه و تكامل سازمانی نیز ناهموار و دشوار می­گردد (بیكر[6]، 1382).

علاوه بر سرمایه­ اجتماعی كه از طریق تسهیل روابط و افزایش سطح اعتماد بین ذی‏نفعان آموزشی، به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان رضایت تحصیلی دانشجویان كمك خواهد كرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه كه از آن به عنوان كالبد اصلی سازمان یاد می‏شود، بر میزان رضایت دانشجویان از تحصیل مؤثر خواهد بود. ساختار سازمانی از طریق ارائه­ الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه)، از یک سو بر كیفیت و سطح سرمایه‏ی اجتماعی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و رضایت ذی­نفعان آموزشی مؤثر خواهد بود (پاول[7]، 2002). البته این تأثیرات بسته به نوع و ویژگی­های کارکردی ساختار سازمانی، می ­تواند تواناساز[8] یا بازدارنده[9] باشد. ساختار تواناساز ترکیبی از اقتدار و اختیار است که در آن افراد هم احساس اعتماد می­ کنند و هم برای استفاده از قدرت در نقش خود توانمند هستند. در مقابل در ساختار بازدارنده، سلسله‏مراتب و قوانین و رویه­ ها به نحوی است که مانع خلاقیت و نوآوری است و مدیران از قدرت خود جهت کنترل و دستوردهی به مرئوسین استفاده می­ کنند (هوی و سوئیتلند[10]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[11]، 2008).

بر اساس شواهد پژوهشی، تعاملات سازمانی كه نقش تبادل اطلاعات را در درون و بیرون سازمان بر عهده دارند، نیروی حیاتی سازمان به شمار می­آیند. به­ نحوی­كه اگر این الگوی ارتباطات بر قوانین منعطف، مشاركت، نوآوری و ایجاد جوّی از اعتماد بین اعضا مبتنی باشد، به بقای سازمان، افزایش میزان كارایی و اثربخشی آن و در نهایت به جلب رضایت ذی­نفعان آموزشی از دانشگاه كمك خواهد­كرد (گایزر و سایمسیك[12]، 2005). لذا انتظار می­رود ساختار سازمانی تواناساز با توسعه­ قوانین و فرایندهای منعطف، جلب مشارکت، خوش­بینی و تعهد افراد، شفاف­سازی اهداف و رسالت­های علمی و دانشگاهی و همچنین حمایت از افراد در فضایی مملو از اعتماد، زمینه­ توسعه­ عملکرد افراد و همچنین جلب رضایت فراگیران که به عنوان اصلی­ترین مخاطبان و مشتریان دانشگاه محسوب می­شوند را فراهم آورد. در مقابل در ساختار بازدارنده به دلیل تاکید بیش از حد بر ارتباط یک­طرفه (از بالا به پایین)، عدم پذیرش تفاوت­ها، توسعه­ جوّی از بی­اعتمادی و استفاده از سلسله­مراتب اداری جهت کنترل، نظارت و نظم­دهی به افراد و زیردستان زمینه­ نارضایتی افراد (اساتید و دانشجویان) و ضعف عملکرد آنها فراهم می­آید. بنابراین، با نظر به آنچه گفته شد و با توجه به نقش ساختار سازمانی تواناساز در جلب رضایت افراد و به خصوص دانشجویان از دانشگاه و نیز نقشی که در زمینه­سازی برای عملکرد مطلوب دانشگاه دارد، مدیران و برنامه­ ریزان دانشگاهی باید با توسعه­ ساختار سازمانی مناسب و سوق دادن آن به سمت ساختار سازمانی تواناساز، به ایجاد بستر مناسب جهت اثربخشی و حفظ و بقای خود در محیط پررقابت کنونی یاری رسانند.

با این وصف، نظر به اینكه نوع ساختار سازمانی و نیز میزان و كیفیت سرمایه­ اجتماعی در جلب رضایت تحصیلی دانشجویان مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ بین این متغیرها و نتیجه­ حاصل از آن، می ­تواند در اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاهی جهت جلب رضایت دانشجویان ـ به عنوان مخاطبان و مشتریان اصلی دانشگاه ـ یاری رساند. به علاوه از طریق فراهم آوردن اطلاعاتی پیرامون ویژگی­های ساختار سازمانی دانشگاه و کیفیت سرمایه‏ی اجتماعی حاکم در بخش­ها، می ­تواند در توسعه­ و بهبود این دو متغیر به عنوان دو عامل مؤثر بر انسجام درونی و اثربخشی دانشگاه، به ارتقای سلامت سازمانی و در نتیجه افزایش موفقیت دانشگاه و بهبود وجهه­ آن در جامعه نیز یاری رساند.

 

 

1 ـ 1 ـ  بیان مسأله

 

مأموریت دانشگاه­ها، مؤسسات و مراكز آموزش­عالی علاوه بر انتقال دانش، كمك به رشد و بهسازی همه جانبه­ی دانشجویان می­باشد (آستین[13]، 1993). از جمله اقداماتی كه به مراكز دانشگاهی جهت انجام احسن این مأموریت یاری می­رساند، گردآوری اطلاعاتی پیرامون رضایت­ تحصیلی دانشجویان می­باشد، كه از آن به عنوان یک پیامد (آستین، 1993ب؛ سندرز و چن[14]، 1996) یا ابزار طراحی­شده جهت بهبود كیفیت تجارب دانشجویان (هاروی، پلیمر، مونو گیِل[15]، 1997؛ آلدریج و رولی[16]، 1998) یاد ­­می­ شود. بر اساس یافته­ های پژوهشی رضایت تحصیلی دانشجویان هم به افزایش تعهد آنها نسبت به یادگیری مستمر و بهبود عملكرد تحصیلی آنها منجر می­ شود (واكر، شلتون و اسکرودر[17]، 2010)؛ و هم از طریق تاثیرگذاری بر كیفیت و اثربخشی دانشگاه به ارائه­ تصویر مطلوبی از دانشگاه به محیط بیرونی و موفقیت­های بعدی آن نیز كمك خواهد­ نمود (راكِرت[18]، 1992؛ دِشپَند، فارلی و وِبستِر[19]، 1993؛ دی[20]، 1994؛ دِشپَند و فارلِی[21]، 1998الف؛ تسه و ویلتون[22]، 1998). البته تحقق این امر، منوط به فراهم آوردن بستر مناسب، از جمله وجود شبكه ­هایی گسترده از روابط مثبت و مشاركتی بین ذی­نفعان آموزشی می­باشد كه از آن به عنوان سرمایه‌ی اجتماعی یاد می­ شود.

سرمایه­ اجتماعی به عنوان ذخیره­ای از حس اعتماد، همكاری و مشاركت در بین افراد یک گروه یا جامعه محسوب می­ شود كه همانند یک نیروی ارتباطی مؤثر اجتماعی، اعضای یک گروه یا اجتماع را به هم متصل می­كند و در عین حال نظیر یک مایع اجتماعی، مبادلات میان آنها را سریع، راحت و كم­هزینه می­نماید (رنانی و مؤیدفر، 1387). مطالعات انجام شده پیرامون سرمایه­ اجتماعی نشان می­دهد، سیستم­ها یا گروه­ها و جوامعی كه از سرمایه­ اجتماعی بالایی برخوردار می­باشند، نه تنها میزان تعهد و مسئولیت­ پذیری، انعطاف­پذیری و مدیریت مناسب كنش جمعی در آن­ها، در سطح بالایی قرار دارد (بولینو، ویلیام و جیمز[23]، 2002)، بلكه كاهش فقر و توسعه­ اقتصادی (پوتنام[24]، 2000)، تسهیل مبادله و هماهنگی فعالیت­ها (شجاعی باغینی، 1387 :241)، توسعه­ میزان مشاركت و تعلق اجتماعی (كاسارد و جانویتز[25]،1986)، پیشرفت تحصیلی و در نهایت تأمین رضایت تحصیلی دانشجویان (كلمن[26]، 1990، ازرایل، بایلیو و هِرتلِس[27]، 2000) از دیگر پیامدهای آنها می­باشد.

شایان ذكر است که تحقق انتظارات مشتریان و توسعه­ سرمایه­ اجتماعی در سازمان‏ها و به­ ویژه در دانشگاه­ها، تحت تأثیر عوامل چندی قرار می­گیرد كه از مهم­ترین آن نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده می­باشد. بر اساس نظر هوی، بلازوسکی و نیولند[28] (1983) در ساختار سازمانی بازدارنده به­ دلیل تأكید بر كنترل متمركز امور، اجرای دقیق استانداردها و عدم توجه به انتظارات و خواسته‌های فراگیران، نه تنها بستر مناسب جهت توسعه­ سرمایه­ اجتماعی فراهم نمی­گردد، بلكه به­ دلیل مهم­بودن اهداف دانشگاه، به تأمین رضایت تحصیلی دانشجویان نیز توجهی نمی‌شود. حال آنكه بر اساس یافته­ های پژوهشی، چنانچه ساختار سازمانی از نوع تواناساز باشد، به­ دلیل تأكید بر قوانین و فرایندهای پویا و منعطف، هم زمینه­ ارتقاء میزان اعتماد، انگیزش و وفاداری اعضا به سازمان فراهم می­گردد (هوی و سوئیتلند، 2001؛ آدلر و بورایز[29]، 1996؛ هوی و میسكل، 2008) و هم بستر مناسب برای افزایش رضایت (میكائیل، کرون، رابینِسکی و جوچیم استالر[30]، 1988)، افزایش نوآوری (دامنپور[31]، 1991؛ كرایج[32]، 1995)، كاهش تعارض نقش (سناترا[33]، 1980) و كاهش احساس بیگانگی در محیط‏های آموزشی (جكسون و اسكولر[34]، 1985) را فراهم می­آورد.

چنانچه ساختار سازمانی از نوع سلسله مراتبی، ایستا و بازدارنده باشد، نه تنها باعث از بین رفتن سرمایه­ اجتماعی می­ شود، بلكه از طریق الزام افراد به پیروی از قوانین و فرایندهای تعیین شده و تأكید صرف بر نتایج، زمینه­ بی­اعتمادی اعضاء نسبت به یكدیگر را فراهم می‏آورد. از طرفی، چنانچه افراد در یک سازمان نسبت به یكدیگر بی­اعتماد باشند، حتی اگر ساختار سازمانی به نحوی باشد كه آنها را به مشاركت، همكاری و تبادل اطلاعات تشویق و ترغیب نماید، افراد نه تمایلی به برقراری ارتباط با یكدیگر دارند و  نه از تبادل اطلاعات خود با دیگران احساس امنیت و راحتی می­كنند. بدین ترتیب تعامل این دو مفهوم با یكدیگر، جوّی را به وجود خواهد­آورد كه از طریق تأثیرگذاری بر نگرش اعضاء و ذی­ربطان آموزشی هم عملكرد آنها و كیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هم بر میزان رضایت یا نارضایتی تحصیلی دانشجویان مؤثر خواهد­بود.

نوع ساختار سازمانی
سرمایه­ اجتماعی
رضایت تحصیلی

بر این اساس، با توجه به مفهوم نوع ساختار سازمانی و سرمایه­ اجتماعی و وجود نوعی هم­پایانی میان این دو متغیر در توسعه یا جلوگیری از شكل‌گیری جوّی تؤام با اعتماد، مشاركت، صمیمیت، مسئولیت­ پذیری و …، و همچنین با توجه به تأثیر مستقیم و تعاملی هر دو مفهوم در ایجاد بستر مناسب جهت تأمین و جلب رضایت تحصیلی دانشجویان، در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد، با ارائه­ چارچوبی (شكل 1) به بررسی رابطه­ این سه متغیر پرداخته شود. لذا در حالی­كه سرمایه­ اجتماعی دارای سه بعد پنهان شبكه­ی اجتماعی، هنجار اجتماعی و اعتماد و نوع ساختار سازمانی نیز دارای دو بعد پنهان توانمندساز و بازدارنده می‏باشد، ضمن بررسی رابطه­ مستقیم هر یک از این متغیرها با رضایت تحصیلی دانشجویان كه دارای شش بعد[35] می­باشد، به بررسی رابطه­ تعاملی هر دو متغیر جهت پیش‌بینی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 167

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149148]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com