پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، ساختار زبان، بهینه سازی

ساختار زبان برنامه نویسی و تواناییهای ذکر شده فوق از این نرم افزار برای برنامه نویسی استفاده گردید. Manuscript File این نرم افزار محیطی برای برنامه نویسی کاربران است که در تحقیق حاضر از این محیط جهت تدوین برنامه بهینه سازی الگوریتم استفاده شد.

۳-۴-۴ استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گرا
الگوریتمهای متفاوتی جهت بکارگیری مفاهیم