دانلود پایان نامه

اطلاعات تجربی هم خوانی بیشتری نشان می دهد. معادله شبه درجه یک به صورت معادله زیراست [۲۲].
(۱-۸) dq_t/dt=K_1 (q_eq-q_t )
که در آن، t(min)زمان ، q_t (mg/g) ظرفیت جذب در زمان t و K_1 1/minثابت معادله شبه درجه یک است پس از انتگرال گیری معادل(۸-۱) را میتوان به صورت (۹-۱)بازنویسی کرد]۲۱[.

(۱-۹)

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیر، کاوالو، ۱۹۸۸).، دارند(
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید