پایان نامه درمورد مینمایند، (یونیزاسیون).، میکروارگانیسمها)، (همانند

است. باتوجه به آنکه یونهای H+ خود قابلیت جذب قابل توجهی دارند، pH محیط درسرعت انجام فرآیندومیزان جذب،بسیارمؤثراست. به عنوان مثال در برخی آزمایشات جذب، یونهای H+به سطح ماده جذب شونده متصل شده و سطح آنرا مثبت مینمایند (یونیزاسیون). با توجه به اینکه سطح بیشتر جاذبها (همانند کربن فعال و میکروارگانیسمها) دارای بار منفی است، پدیده