پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی هفتاد

زبان و ادبیات فارسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

(با تکیه بر ده کتاب برگزیده ­ی این دهه)

استاد راهنما:

دکتر بهاءالدین اسکندری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:
مقدمه. 1

فصل اول:کلیات.. 5

1 -1 بخش اول: نوجوان. 6

1-1-1 تعریف دوره نوجوانی.. 6

1-1-2 خصوصیات این دوره 6

1-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان. 8

1-2-1 هدف از داستان نویسی.. 9

1-2-2 داستان نوجوان. 10

1-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان. 11

فصل دوم:شخصیت پردازی.. 12

2-1 بخش اول: تعاریف… 13

2-1-1 تعریف شخصیت.. 13

2-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت.. 14

2-2 بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی.. 15

2-2-1 شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم. 15

2-2-1-1 روش مستقیم. 16

2-2-1-2 روش‌های غیر مستقیم. 16

2-2-1-2-1 کنش… 17

2-2-1-2-2 گفتار. 17

2-2-1-2-3 نام. 18

2-2-1-2-4 محیط و وضع ظاهری.. 18

2-3 بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی.. 20

2-3-1 کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع) 20

2-3-2 جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. 20

2-3-1-1 شخصیت پویا 20

2-3-1-2 شخصیت ایستا 20

2-3-1-3 شخصیت ساده و جامع. 21

2-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. 22

2-3-2-1شخصیت قراردادی: 22

2-3-2-2 شخصیت نوعی: 22

2-3-2-3شخصیت نمونه: 22

2-3-2-4 شخصیت شرور: 23

2-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی: 23

2-3-2-6 شخصیت تمثیلی: 24

2-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 24

2-3-3-1 شخصیت اصلی: 24

2-3-3-2 شخصیت فرعی: 25

فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها 26

3-1 سال 70. 27

3-1-1 زندگی نامه. 27

3-1-2 گل‌های سرخ کاغذی.. 27

3-1-2-1 خلاصه. 27

3-1-2-2 درونمایه. 28

3-1-2-3 تحلیل کلی.. 29

3-1-2-4 تحلیل شخصیت.. 31

3-2 سال 71. 38

3-2-1 زندگی نامه. 38

3-2-2 دیگر از پرستوها خبری نیست.. 38

3-2-2-1 تا صبح در باران. 38

3-2-2-1-1 خلاصه. 38

3-2-2-1-2 درونمایه. 39

3-2-2-1-3 تحلیل کلی.. 39

3-2-2-1-4 تحلیل شخصیت.. 40

3-2-2-2 یاوران حرّ. 42

3-2-2-2-1خلاصه. 42

3-2-2-2-2 درونمایه. 43

3-2-2-2-3 تحلیل کلی.. 43

3-2-2-2-4 تحلیل شخصیت.. 44

3-2-2-3 انتظار. 47

3-2-2-3-1خلاصه. 47

3-2-2-3-2 درونمایه. 47

3-2-2-3-3 تحلیل کلی.. 47

3-2-2-3-4 تحلیل شخصیت.. 47

3-2-2-4 در مسیر بازگشت.. 48

3-2-2-4-1 خلاصه. 48

3-2-2-4-2 درونمایه. 49

3-2-2-4-3 تحلیل کلی.. 49

3-2-2-4-4 تحلیل شخصیت.. 49

3-2-2-5 راهی برای فرار. 52

3-2-2-5-1 خلاصه. 52

3-2-2-5-2 درونمایه. 53

3-2-2-5-3 تحلیل کلی.. 53

3-2-2-5-4 تحلیل شخصیت.. 53

3-2-2-6 با پرستوهای مهاجر. 57

3-2-2-6-1خلاصه. 57

3-2-2-6-2 درونمایه. 58

3-2-2-6-3 تحلیل کلی.. 58

3-2-2-6-4 تحلیل شخصیت.. 58

3-3 سال 72. 63

3-3-1 زندگی نامه. 63

3-3-2 تحلیل کتاب.. 63

3-3-3 مشق خاکی.. 63

3-3-3-1 آن شب عجیب.. 63

3-3-3-1-1خلاصه. 63

3-3-3-1-2 درونمایه. 64

3-3-3-1-3 تحلیل کلی.. 64

3-3-3-1-4 تحلیل شخصیت.. 65

3-3-3-2  شب حادثه. 68

3-3-3-2-1 خلاصه. 68

3-3-3-2-2 درونمایه. 69

3-3-3-2-3 تحلیل کلی.. 70

3-3-3-2-4 تحلیل شخصیت.. 70

3-3-3-3 جزیره تپه ماهورها 73

3-3-3-3-1خلاصه. 73

3-3-3-3-2 درونمایه. 74

3-3-3-3-3 تحلیل کلی.. 74

3-3-3-3-4 تحلیل شخصیت.. 74

3-4 سال 73. 77

3-4-1 زندگی نامه. 77

3-4-2 دست‌ها پشت گردن. 77

3-4-2-1 خلاصه. 77

3-4-2-2 درونمایه. 78

3-4-2-3 تحلیل کلی.. 78

3-4-2-4 تحلیل شخصیت.. 79

3-5 سال 74. 86

3-5-1 زندگی نامه. 86

3-5-2 در سوگ سهراب.. 86

3-5-2-1 خلاصه. 86

3-5-2-2 درونمایه. 87

3-5-2-3 تحلیل کلی.. 87

3-5-2-4 تحلیل شخصیت.. 88

3-6 سال 75. 100

3-6-1 زندگی نامه. 100

3-6-2 مهمان مهتاب.. 100

3-6-2-1 خلاصه. 100

3-6-2-2 درونمایه. 101

3-6-2-3 تحلیل کلی.. 102

3-6-2-4 تحلیل شخصیت.. 102

3-7 سال 76. 124

3-7-1 زندگی نامه. 124

3-7-2 زمانی برای بزرگ شدن. 124

3-7-2-1 خلاصه. 124

3-7-2-2 درونمایه. 125

3-7-2-3 تحلیل کلی.. 126

3-7-2-4 تحلیل شخصیت.. 126

3-8 سال 77. 134

3-8-1 نصف کشتی؟ نصف دریا! 134

3-8-1-1 خلاصه. 134

3-8-1-2 درونمایه. 135

3-8-1-3 تحلیل کلی.. 135

3-8-1-4 تحلیل شخصیت.. 136

3-9 سال 78. 143

3-9-1 زندگی نامه. 143

3-9-2 گردان چهار نفره 144

3-9-2-1 خلاصه. 144

3-9-2-2 درونمایه. 145

3-9-2-3 تحلیل کلی.. 145

3-9-2-4 تحلیل شخصیت.. 146

3-10 سال 79. 153

3-10-1 زندگی نامه. 153

3-10-2 آن مرد در باران رفت.. 153

3-10-2-1خلاصه. 153

3-10-2-2 درونمایه. 155

3-10-2-3 تحلیل کلی.. 155

3-10-2-4 تحلیل شخصیت.. 157

فصل چهارم: نتیجه ­گیری.. 170

منابع و مآخذ…….174

چکیده

نوشتن داستان درباره جنگ هشت ساله تحمیلی، در دو مقطع بزرگسال و کودک و نوجوان، از آغازین سال‌های این جنگ نابرابر شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شخصیت‌های داستانی، پویاترین و اساسی‌ترین رکن داستان‌ها محسوب می‌شوند و در داستان‌های دفاع مقدس نیز این ویژگی کاملا چشم گیر است.

این رساله در پی آن است که شخصیت‌های ارائه شده در داستان‌های نوجوان –اعم از داستان‌های دفاع مقدس و غیر آن- به مثابه آینده سازان کشور و نیز فرهنگ جهاد و شهادت به مثابه دو رکن اصلی فرهنگ دینی ما را مورد نقد و بررسی قرار دهد. آنچه در این نقد و پژوهش اهمیت دارد، توجه به این مسئله است که آیا نویسندگان توانسته‌اند این خصوصیت را در کنار هم جمع کنند و در این صورت، آیا داستان به نحو مطلوبی ارائه شده است؟!

به منظور محدود شدن کتاب‌های مورد پژوهش به ناچار یکی از سه دهه­ پس از انقلاب را برای تحقیق برگزیدیم. در دهه­ شصت که دهه­ وقوع جنگ تحمیلی است، داستان‌ها عمق زیادی ندارند و شخصیت‌ها پخته نیستند. بین دو دهه­ هفتاد و هشتاد نیز بهتر آن دیدیم که تقدم زمانی رعایت شود.

از مطالعه این کتاب­ها برمی ­آید که هرچند شخصیت پردازی این آثار در کل به نحوی مطلوب بوده است، ولی به مسائلی چون ایمان، توکل و به طور کلی اعتقادات مذهبی آن طور که باید و شاید توجه نشده و این مسئله در مواردی که رعایت شده، گاهی به شعار نزدیک گشته است.

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=147732]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com