پایان نامه دکتری: مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع 2

تکه ای از متن پایان نامه :

-2-ضرورت و اهمیت پژوهش

دیابت یکی از معضلات عمده­ی بهداشت عمومی در جهان معاصر می باشد که به سرعت رو به افزایش می باشد. این بیماری که پنجمین علت مرگ و میر جوامع غربی و چهارمین دلیل مراجعه­ی شایع به پزشک می باشد، 15%هزینه­های مراقبت بهداشتی را در ایالت متحده به خود اختصاص داده می باشد(عزیزی، حاتمی و جان قربانی؛1379). تغییرات فردی و گذار فرهنگی جوامع همواره با پدیده­ی پیر شدن در کشورهای در حال توسعه، دیابت را به یک اپیدمی جهانی تبدیل کرده می باشد؛ به­طوری­که سازمان بهداشت جهانی از سال1993تمام کشورهای جهان را به مقابله با این اپیدمی فراخوانده می باشد. طبق گزارش این سازمان پیش­بینی می­گردد شیوع دیابت از4%در سال1995به 4/5%در سال2025برسد؛ به­طوری­که در کشورهای در حال توسعه تعداد بیماران از84میلیون نفر به 228میلیون نفر خواهد رسید. این سازمانتعدادبیماراندیابتیدرایرانرادرسال2000میلادی2103000اعلامکردکهتاسال2030میلادیاینمیزانبه6421000نفرافزایشخواهدیافت(سازمان بهداشت جهانی؛2006). طبقآخرینبررسیایکهدرایرانانجامشد، شیوعدیابتدرکلجمعیتایران3-2درصدودرافرادبالای30سال3/7درصدبرآوردشدهاست(مروتی شریف آباد و روحانی تنکابنی؛1388).

افخمیوهمکاراندرسال1378شیوعدیابترادرجمعیتشهریبالای30سالاستانیزدموردبررسیقراردادکهاینمیزان52/14درصدبرآوردگردید که به دو برابر متوسط کل کشور می­رسدوبیشترین شیوعمربوطبهشهرستانیزدبا7/15درصدبودهاست(جعفری­زاده و همکاران؛1384). این بیماریهمراهباعوارضدرمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن( صدوقی و عکاشه؛ 1388) و نیز کنترل قند خون و کاهش معضلات هیجانی بیماران دیابتی نوع2(محرابی، فتی، دوازده امامی و رجب؛ 1387 ) تایید گردید. همچنین نتیجه­ی پژوهش پور شریفی، زمانی، بشارت و مهریار(1387) نشان داد که مصاحبه­ی انگیزشی و آموزش گروهی شناختی رفتاری می­تواند به عنوان مداخله­ای موثر موجب کاهش وزن در بیماران دیابتی نوع2 گردد و مصاحبه­ی انگیزشی گروهی بهتر از درمان شناختی رفتاری گروهی می تواند کنترل قند خون را بهبود بخشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه دکتری: مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع