پایان نامه رایگان با موضوع امکان‌پذیر، (۴-۳).، استخراج،، آلی:

آنالیت به فرم یونی، آنالیت وارد فاز گیرنده می‌شود و در این ناحیه استخراج خوبی را نشان می‌دهد و راندمان استخراج افزایش می‌یابد. قابل توجه است که امکان فراهم کردن pHهای کمتر از ۲ بدلیل خطر آسیب رسیدن به ستون امکان‌پذیر نبود.

نمودار (۴-۳). بررسی اثر تغییرات pH فاز گیرنده در فرآیند استخراج، شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n- اکتانول،