پایان نامه رایگان با موضوع Ai، ماگزیمم، فازی،، برسد.

(S-1) و مقدار آن از رابطه‌ی ذیل قابل محاسبه است:
(۴-۶)
Ai و ثابت‌های انتقال جرم در فاز آلی را نشان می‌دهد این معادله نشان می‌دهد اگر Ai و بزرگ باشند و Vsample کوچک باشد، استخراج با سرعت بیشتری انجام می‌شود. با افزایش سرعت همزدن می‌تواند به ماگزیمم مقدار خود برسد.
در مدل سه فازی، آنالیت از نمونه آبی به فاز آلی و سپس به فاز