پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

مهندسی صنایع

[add_to_cart id=615221]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه كارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:‌

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

استاد راهنما:

دكتر هاشم عمرانی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
1 فصل اول کلیات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 1
1ـ1   بیان مسئله 2
1ـ2   اهداف تحقیق- 4
1ـ3   فرضیه ها 4
1ـ4   چارچوب نظری تحقیق 5
1ـ5   مدل تحلیلی تحقیق 6
1ـ6   قلمرو تحقیق – 6
1ـ6ـ1     قلمرو موضوعی تحقیق – 6
1ـ6ـ2     قلمرو مکانی تحقیق 6
1ـ6ـ3     قلمرو زمانی 6
2 فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ———- 7
2ـ1   مقدمه 8
2ـ2   زنجیره تأمین – 9
2ـ3   تعریف مدیریت زنجیره تأمین 10
2ـ4   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 11
2ـ5   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 11
2ـ6   مشکلات زنجیرۀ تأمین – 12
2ـ7   مفهوم اثر شلاقی – 14
2ـ8   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 15
2ـ9   راه های مقابله با اثر شلاقی – 16
2ـ10 راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 18
2ـ11 معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – 19
2ـ12 موجودی در زنجیره تأمین – 20
2ـ13 مدل پویای زنجیره تأمین – 24
2ـ14 مدیریت زنجیره تأمین سبز 24
2ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- 26
2ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- 27
2ـ17 نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- 29
2ـ18 مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- 31
2ـ19 پوشش گسترده 31
2ـ20 کانال های دستیابی بیشتر 31
2ـ21 اطلاعات با کیفیت بالا 32
2ـ22 بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 32
2ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 34
2ـ24 وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 35
2ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت 36
2ـ26 یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – 36
2ـ27 یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت 37
2ـ28 پیشینه پژوهش – 37
2ـ29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37
2ـ30 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42
3 فصل سوم  روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52
3ـ1   روش اجرای تحقیق- 53
3ـ2   جامعه و نمونه آماری- 54
3ـ3   ابزار جمع آوری اطلاعات- 55
3ـ4   مقیاسهای پرسشنامه 56
3ـ5   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- 56
3ـ6   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- 56
4 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- 58
4ـ1   مقدمه 59
4ـ2   توصیف نمونه 60
4ـ2ـ1     جنسیت- 60
4ـ2ـ2     تأهل- 60
4ـ2ـ3     سن- 61
4ـ2ـ4     تحصیلات- 62
4ـ2ـ5     سابقه خدمت- 62
4ـ3   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 63
4ـ4   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- 64
4ـ5   آزمون فرضیه ها 65
4ـ5ـ1     فرضیه اول- 65
4ـ5ـ2     فرضیه دوم 66
4ـ5ـ3     فرضیه سوم 68
4ـ5ـ4     فرضیه چهارم 69
4ـ5ـ5     فرضیه پنجم- 71
4ـ5ـ6     فرضیه ششم- 72
4ـ5ـ7     فرضیه اصلی- 74
4ـ6   تحلیل ساختاری- 75
5 فصل پنجم  بحث و نتیجه ­گیری یافته­ ها 76
5ـ1   بحث و نتیجه ­گیری یافته­ ها 77
5ـ1ـ1     فرضیه اول- 77
5ـ1ـ2     فرضیه دوم 77
5ـ1ـ3     فرضیه سوم 78
5ـ1ـ4     فرضیه چهارم 79
5ـ1ـ5     فرضیه پنجم- 80
5ـ1ـ6     فرضیه ششم- 81
5ـ1ـ7     فرضیه اصلی- 82
5ـ2   محدودیت های تحقیق- 83
5ـ3   پیشنهادات تحقیق- 83
5ـ4   پیشنهادات پژوهشی- 84
منابع و ماخذ 1
فهرست جداول
جدول ‏3‑1: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- 56
جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- 60
جدول ‏4‑2 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- 60
جدول ‏4‑3 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- 61
جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62
جدول ‏4‑5 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62
جدول ‏4‑6 : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 63
جدول ‏4‑7 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- 64
جدول ‏4‑8 : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– 64
جدول ‏4‑9 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– 65
جدول ‏4‑10 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 65
جدول ‏4‑11 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– 66
جدول ‏4‑12 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– 67
جدول ‏4‑13 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– 68
جدول ‏4‑14 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– 69
جدول ‏4‑15 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 69
جدول ‏4‑16 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 70
جدول ‏4‑17 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 71
جدول ‏4‑18 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 72
جدول ‏4‑19 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 72
جدول ‏4‑20 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 73
جدول ‏4‑21 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– 74
جدول ‏4‑22 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 75
فهرست نمودارها
نمودار ‏4‑1: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه- 60
نمودار ‏4‑2 : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه- 61
نمودار ‏4‑3 : نمودار توزیع سن در افراد نمونه- 61
نمودار ‏4‑4 : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه- 62
نمودار ‏4‑5 : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه- 63
نمودار ‏4‑6 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– 66
نمودار ‏4‑7 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– 67
نمودار ‏4‑8 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– 68
نمودار ‏4‑9 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– 70
نمودار ‏4‑10 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– 71
نمودار ‏4‑11 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– 73
نمودار ‏4‑12 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– 74
نمودار ‏4‑13 : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- 75
چکیده
به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است كه تعداد آنها 450 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران 209 نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است كه پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com