کیفیت محصول با رویکرد تمایز

شرکتهایی که استراتژی تمایز را بر میگزینند، میتوانند گروههای مشتریانی را شناسایی کنند که مزایایی فراتر از مزایای محصولات غیرمتمایز می خواهند. این مشتریان تمایل دارند مزایای کافی برای کسب ارزش بیشتر بدست آورند. به منظور توسعه بهتر منابع، جهت حمایت از تمایز در سطح محصول- بازار، شرکتها نیاز به قابلیتهای بازاریابیای دارند که آنها را قادر سازد بطور مداوم بسته های مزیت خواسته شده را به مشتریان تحویل داده و بازارهای جدیدی را توسعه دهند (تیچرت[1]، 2008: 56)

فرایند تمایز ممکن است به طرق زیر بدست آید :

 • با شناسایی دقیق تفاوتهای بین تقسیمات بازار گوناگونی که در آنها فعالیت می کنیم.
 • با طراحی محصول یا خدمت به گونهای که نیاز هر بخش بازار تأمین شود و تغییر آن در زمان مورد نیاز به طریقی که محصولات و خدمات به بهترین شکل ممکن نیازهای بخشبندیهای مختلف را تأمین می کند.

منابع تمایز میتوانند شامل هر یک از مباحث زیر شوند:

 • ویژه بودن محصول یا خدمت؛
 • مزیت عملیاتی یا وظیفه ای؛
 • کیفیت قابلیت، رقابت و رهبری؛
 • ارائه خدمات متمایز به مشتری؛
 • کیفیت محصول یا خدمت؛
 • کیفیت توزیع یا دسترسی؛
 • طرح و سبک؛
 • استفاده از سرمایه دانشی یا معنوی؛
 • کیفیت تکنولوژی؛
 • کیفیت نوآوری؛
 • کیفیت زنجیره تأمین؛
 • کیفیت جهانی، بینالمللی و قابلیت بینالمللی (مقصودی، 1382: 15).

[1] Tiechert