دانلود پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، نرخ بهره

ئ
عنوان شماره صفحه
موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)”…………………………………………………………………………………………………………………………………1
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
کلمات کلیدی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………10
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..11
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………. …………………………………………………………..11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. …………..11
1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-2- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-6-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..13
1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1- ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-1-3- جایگاه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1-5- نظریه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-8- مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………………………………………………29
2-2-1-10- تعریف ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ……………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی …………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …………………………………………………………………………….36
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR …………………………………………………………………….36
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………………………………………………………39
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی …………………………………….41
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ……………………………………………………..44
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …………………………….48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………………………….
…………………..50
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….50
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………………………………………………………..51
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………………………………………………………53
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….55
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..56
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………………………………………………………56
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی …………………………………………………………………………………….57
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………60
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………………………………………………………………………..60
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……………………………………………………………………61
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………62
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….63
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………………………….69
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ……………………………………………………………………………….72
2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..73
1-تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-شبکه بین المللی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………76
3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها…………………………………………………………………………………………………………….76
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….79

2-2-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-2-1-پیشینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *