امیرالمؤمنین(ع)، مفسرین، دیدگاه

E……………………………………………………………………………………………..4
بخش اول: آیه صادقین……………………………………………………………………………………………………..5
فصل اول: شأن نزول و مفردات آیه صادقین………………………………………………………………………..8
گفتار اول: شأن نزول……………………………………………………………………………………………….8
گفتار دوم: مفردات………………………………………………………………………………………………..11
الف) معنای لغوی صدق……………………………………………………………………………………….12
ب) استعمال قرآنی صدق……………………………………………………………………………………..12
ج) استعمال قرآنی صدیقین…………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: دیدگاه مفسرین اهل سنت درباره آیه صادقین……………………………………………………….18
گفتار اول: تفاسیر اهل سنت…………………………………………………………………………………….18
الف) کسانی که اعتقاد به عصمت و انطباق بر امیرالمؤمنین(ع) ندارند…………………………..18
1) طبری……………………………………………………………………………………………..18
2) احمد بن علی جصاص…………………………………………………………………………….20
3) ماوردی………………………………………………………………………………………………….21
4) زمخشری ………………………………………………………………………………………………22
5) ابن عربی………………………………………………………………………………………………..22
6) بیضاوی………………………………………………………………………………………………….24
7) ابوحیان…………………………………………………………………………………………………..24
8) ابن کثیر دمشقی……………………………………………………………………………………….25
9) احمد بن محمد بن عجبیه………………………………………………………………………….25
10) ابن عاشور……………………………………………………………………………………………..26
11) مراغی……………………………………………………………………………………………………26
ب) کسانی که عصمت را پذیرفته، انطباق بر امیرالمؤمنین(ع) را نپذیرفته اند…………………………27
ج) کسانی که انطباق آیه بر امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان یکی از احتمالات مطرح نموده اند…….29
1) ابن ابی حاتم……………………………………………………………………………………………..31
2) حاکم حسکانی…………………………………………………………………………………………..32
3) ثعلبی………………………………………………………………………………………………………..32
4) اسفراینی……………………………………………………………………………………………………32
5) سور آبادی…………………………………………………………………………………………………33
6) سیوطی………………………………………………………………………………………………………33
7) آلوسی………………………………………………………………………………………………………..34
8) مظهری……………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: روایات اهل سنت……………………………………………………………………………………………34
دسته اول: تصریح به صادق بودن پیامبر(ص) و امام علی(ع)………………………………………….34
دسته دوم: امیرالمؤمنین(ع) صدیق اکبر است………………………………………………………………..35
دسته سوم: امیرالمومنین(ع) اولین صدیقین است…………………………………………………………..36
دسته چهارم: امیرالمؤمنین(ع) افضل صدیقین است……………………………………………………….36
دسته پنجم: امیرالمؤمنین(ع) لسان صدق است……………………………………………………………..36
دسته ششم: روز قیامت صدیق از اسامی امیرالمؤمنین(ع) است……………………………………….36
فصل سوم: دیدگاه مفسرین شیعه درباره صادقین……………………………………………………………..38
گفتار اول : ادله عقلی و قرائن موجود در آیه…………………………………………………………………….39
الف) بیان متقدمین…………………………………………………………………………………………………42
ب) بیان متأخرین و معاصرین…………………………………………………………………………………43
گفتار دوم: تبیین صادقین بوسیله دیگر آیات ……………………………………………………………………..47
گفتار سوم: روایات صادقین……………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: پاسخ به شبهات آیه صادقین……………………………………………………………………….56
گفتار اول: شبهات فخر رازی………………………………………………………………………………………….56
گفتار دوم: شبهات ابن تیمیه…………………………………………………………………………………….58
گفتار سوم: شبهه فیصل نور …………………………………………………………………………………………..63
بخش دوم: آیه مباهله…………………………………………………………………………………………………….64
فصل اول: شأن نزول و مفردات آیه مباهله…………………………………………………………………….66
گفتار اول: شأن نزول………………………………………………………………………………………….66
گفتار دوم: مفردات……………………………………………………………………………………………………68
الف) ترجمه و توضیح ……………………………………………………………………………………..68
ب) معانی لغوی ……………………………………………………………………………………………70
ج) معنای اصطلاحی مباهله……….
………………………………………………………………………70
د) ترکیب آیه…………………………………………………………………………………………………..71
فصل دوم: دیدگاه مفسرین اهل سنت درباره آیه مباهله…………………………………………………………….72
گفتاراول: دیدگاه مشهور و موافق با نظر شیعه……………………………………………………………72
الف) صحابه و تابعین………………………………………………………………………………………….72
ب) مفسرین اهل سنت………………………………………………………………………………………..73
ج) راویان و مورخان اهل سنت…………………………………………………………………………….74
1) ابن عساکر دمشقی………………………………………………………………………………………..76
2) احمد بن حنبل…………………………………………………………………………………………….76
3) ترمذى………………………………………………………………………………………………………..77
4) نسائی………………………………………………………………………………………………………….77
5) حاکم نیشابوری…………………………………………………………………………………………….77
6) روایت ابن حجر عسقلانی……………………………………………………………………………..78
7) نوشتن صلح نامه……………………………………………………………………………………………78
د) استدلال مفسرین اهل سنت به حدیث مباهله بر افضلیت امیرالمؤمنین(ع)………………..79
گفتاردوم: دیدگاه غیرمشهور و مخالف با نظر شیعه…………………………………………………………..79
الف) مفسرین تحریف کننده……………………………………………………………………………………79
ب) تلاشهای بیهوده و تحریفات……………………………………………………………………………..80
1) حذف و یا عدم انطباق عناوین بر حاضرین در مباهله……………………………………….80
2) اضافه نمودن خلفای ثلاث به مدعوین…………………………………………………………….83
3) تحریف در معنای انفسنا………………………………………………………………………………..84
4) مماثلت در عشیره………………………………………………………………………………………….84
5) علی مجازا در ابناء داخل است………………………………………………………………………..85
6) پنهان نمودن اصل حدیث……………………………………………………………………………….85
7) تغییر زمان نزول آیه………………………………………………………………………………………..86
8) به جای نام امیرالمؤمنین(ع) “وناس من اصحابه” اضافه شده………………………………86
فصل سوم: دیدگاه مفسران و علمای شیعه درباره آیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *