منابع پایان نامه درمورد نمودار

2-2-1-1- شیوه‌ی انتخاب سؤال اولیه 35
2-2-1-2- عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سؤالات بعدی و شیوه‌ی نمره‌دهی 35
شیوه‌های انتخاب سؤال به منظور افزایش کارایی آزمون و نمره دهی آزمون 36
2-2-1-3- قواعد اتمام آزمون 40
مجموعه قواعد توقف آزمون 40
2-2-2- برآورد توانایی یا شیوه‌ی نمره‌دهی 41
2-2-2-1- شیوه‌ی برآورد توانایی اوون (برآوردهای بیزین) 42
2-2-2-2- شیوه‌ی بیشینه‌ی درست نمایی 44
2-2-3- مواجهه‌ی سؤال 46
2-2-3-1- روش کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر 47
استفاده از پارامترهای کنترل مواجهه 49
2-2-4- تعادل محتوایی آزمون 52

2-3- خزانهی سؤال 54
2-3-1- طراحی خزانه‌ی سؤال و ارتباط آن با مولفه‌های CAT 55
2-3-2- رویکردهای موجود در طراحی خزانه‌ی سؤال 57
2-3-2-1- رویکرد اول: رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی یا برنامه‌نویسی اعداد صحیح 57
طبقه‌‌بندی صفات 59
قیود و اهداف 62
ایجاد یک مدل استاندارد برای سرهم کردن یک تست با یک هدف کمّی 63
کاربرد رویکرد برنامه‌نویسی خطی در مدل‌هایی برای سرهم کردن تست‌های انطباقی 64
محدودیت‌های رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی در طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه 70
مدل‌یابی روش انتخاب سؤال مدل انحرافات وزن‌دار (WDM) 70
2-3-2-2- رویکرد دوم: رویکرد اکتشافی 73
روش شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال در رویکرد اکتشافی (ریکیسی) 74
ایجاد سؤالات بهینه: 85
روش‌هایی برای ساخت سؤالات در شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال با مدل سه پارامتری لوجستیک 3PLM 86

ایجاد پارامترهای سؤال در طول فرآیند شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال 87
تعدیل پس از شبیه‌سازی 94
اعمال اصلاحاتی برای روش کنترل مواجهه 99
2-3-3- ملاک‌های ارزیابی خزانه‌های سؤال شبیه‌سازی شده 100
2-3-3-1- آگاهی شرطی آزمون 100
2-3-3-2- خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری (CSEM) 101
2-3-3-3- اریب و میانگین مجذور خطا (MSE) 101
2-3-3-4- اریب شرطی و میانگین مجذور خطای شرطی (CMSE) 101
2-3-3-5- محاسبه‌ی ضریب همبستگی بین توانایی‌های برآورد شده و واقعی 102
2-3-3-6- کجی توزیع نرخ مواجهه‌ی سؤال 102
2-3-3-7- درصد سؤالات بیش مواجهه شده 103
2-3-3-8- درصد سؤالات کم مواجهه شده 104
2-3-3-9- نرخ همپوشی آزمون 104
3- روش‌شناسی پژوهش و طرح تحقیق 107
3-1- مدل CAT عملیاتی 107
3-1-1- ابزار پژوهش در CAT عملیاتی 109
3-1-2- نحوه‌ی طراحی برنامه‌ی CAT 109
3-1-3- جامعه و نمونه پژوهش در CAT عملیاتی 110
3-2- طرح شبیه‌سازی CAT 110
3-2-1- مراحل شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال بهینه 112
3-3- ملاک‌های ارزیابی 113
3-4- شیوه شبیه‌سازی داده‌ها 114
3-5- عناصر مورد نیاز برای طراحی یک خزانه‌ی سؤال بهینه 119
3-5-1- تعریف bin-map 119
3-5-1-1- روش “bin-and-union” و خزانه‌ی سؤال p-optimality و r-optimality 119
3-5-1-2- شرح مفهوم “bin” در مدل سه پارامتری 121
3-6- ایجاد سؤالات بهینه در مدل سه پارامتری برای CAT 124
3-6-1- ایجاد پارامترهای سؤال در طول فرآیند شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال 125
3-6-1-1- اطلاعات مربوط به CAT تک محتوایی 125
3-6-1-2- اطلاعات مربوط به CAT سه محتوایی 130
3-7- ویژگی‌های این مطالعه‌ که به شیوه‌ی شبیه‌سازی مونت کارلو ریکیسی(2003؛ 2004؛ 2009) اضافه شده است: 131
3-8- نرم افزار شبیه سازی 132
4- تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش 139
4-1- مقدمه 139
4-2- طراحی خزانه سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی شده برای آزمون انطباقی ریاضی بر اساس مدل تک پارامتری راش، بدون وارد کردن قیود تعادل محتوایی و بدون در نظر گرفتن کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤال، پهنای b-bin= 0.2 143
4-2-1- اجرای شبیه‌سازی برای یک آزمودنی 144
4-2-2- اجرای شبیه‌سازی برای دو آزمودنی و مفهوم‌سازی روش bin-and-union 148
4-2-3- اجرای شبیه‌سازی برای 6000 آزمودنی 152
4-2-4- خلاصه‌ی بخش اول 156
4-3- طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در مدل‌های دو و سه پارامتری 158
4-3-1- طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه بدون در نظر گرفتن تعادل محتوایی در اجرای CAT 159
4-3-1-1- ساخت خزانه‌های سؤال بدون کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤال 159
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 159
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.4 166
خلاصه مرحله‌ی اول و دوم 173
4-3-1-2- ساخت خزانه‌های سؤال با کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر (S-H) 174
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 174
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.4 183
خلاصه‌ی مرحله‌ی سوم و چهارم 189
4-3-2- طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه با در نظر گرفتن تعادل محتوایی در اجرای CAT 190
4-3-2-1- ساخت خزانه‌های سؤال بدون کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤال 194
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 194
4-3-2-2- ساخت خزانه‌های سؤال با کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤال 209
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 209
خلاصه‌ی مرحله‌ی پنجم و ششم 219
نتایج مقایسه‌ی میانگین مجذور خطاها در الگوهای طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه 221
نتایج مقایسه‌ی کجی توزیع نرخ مواجهه سؤال در الگوهای طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه 223
5- بحث و نتیجهگیری 228
5-1- مقدمه 228
5-2- تعریف بهینه بودن 229
5-3- رویکرد ریکسی در مقابل روش برنامه‌نویسی ریاضی و تلفیق این دو رویکرد 236
5-4- بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش 237
5-4-1- یافته‌های پژوهش 244
5-5- تلویحاتی در مورد ساخت خزانه‌های سؤال و مدیریت یا نگهداری از آنها 251
5-6- محدودیت‌های پژوهشی 255
5-7- پیشنهادات پژوهشی 256
5-8- دشواری‌های اجرایی پژوهش 257
6- منابع پژوهش 259
7- ضمیمه (الف)- جداول مربوط به توزیع خزانه‌های سوال 270
8- پیوست ب-نمودارهای مربوط به خزانه‌های سؤال 303
فهرست شکل‌ها
نمودار 2-1: اجرای CAT برای آزمونی با سؤالات دو ارزشی 32
نمودار 2-2: اجرای CAT برای آزمونی با سؤالات چند ارزشی 32
نمودار2-3: نمونه‌ای از الگوریتم اجرای CAT برای آزمون دارو‌شناسی، بر اساس مطالعه‌ی هالتیکس، 1993 33
نمودار 2-4: بازنمایی گرافیکی رویکرد تست سایه برای سرهم کردن تست‌های چند مرحله‌ای 67
نمودار 2-5: بازنمایی گرافیکی رویکرد تست سایه برای سرهم کردن تست‌های انطباقی 68
نمودار 2-6: میزان آگاهی سؤال فراهم شده بوسیله‌ی دو سؤال متفاوت 78
نمودار 2-7: درصد بیشینه‌ی آگاهی سؤال در مقابل فاصله‌ی بین مقدار b و 79
نمودار 2-8:bin های تعیین شده بر اساس پارامترهای a و b 81
نمودار 2-9: نمونه‌ای از تصویر ab-bin یا ab-block 83
نمودار 2-10: توزیع سؤال براساس b-bins و ab-bins 85
نمودار 2-11: نمایش سؤالات در یک bin که آگاهی بیشتری نسبت به سؤالات در bin دیگر نشان می‌دهد 95
نمودار 2-12: ترتیب سؤالات بر حسب بالاترین میزان آگاهی در هر b-bin 97
نمودار 2-13: کاربرد سؤال به ترتیب بالاترین میزان آگاهی در هر b-bin 98
نمودار 2-14: توزیع سؤال خزانه‌ی سؤال بهینه قبل از تعدیل 98
نمودار 2-15: توزیع سؤال خزانه‌ی سؤال بهینه بعد از تعدیل پس از شبیه‌سازی 99
نمودار 3-1: مراحل شبیه‌سازی سنجش انطباقی کامپیوتری 135
نمودار 3-2: میزان آگاهی فراهم شده بوسیله‌ی یک سؤال که بر اساس مدل راش مدرج شده است. 136
نمودار 3-3: نمونه‌ای از تصویر ab-bin یا ab-block 136
نمودار 3-4: توزیع جمعیت برای نمونه 500 نفری ( در بازه 4- تا 4) با فواصل 125/0 137
نمودار 3-5: توزیع جمعیت برای نمونه 6000 نفری ( در بازه 4- تا 4) با فواصل 125/ 137
نمودار 4-1: توزیع مجموعه سؤالات بر روی b-bin = 0.2 برای آزمودنی با () 148
نمودار 4-2: خزانه‌ی سؤال برای آزمودنی با ( ) 150
نمودار 4-3: تعداد سؤالات مورد نیاز برای آزمودنی با ( ) 150
نمودار 4-4: خزانه‌ی سؤال برای آزمودنی با () 151
نمودار 4-5: تعداد سؤالات مورد نیاز برای آزمودنی با () 151
نمودار 4-6: خزانه‌ی سؤال مورد نیاز برای دو آزمودنی با ( ) و () بر اساس روش bin-and-union 151
نمودار 4-7: خزانه‌ی سؤال ایده‌آل r-optimal برای نمونه ای با توزیع نرمال استاندارد، b-bin=0.2 برای CAT مدرج شده بر اساس مدل راش 155
نمودار 4-8: خزانه‌ی سؤال ایده آل پس از 10 تکرار شبیه‌سازی در 6000 اجرای تست 155
نمودار 4-9: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ بدون S-H (b-bin: 0.2) 162
نمودار 4-10: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_1) بدون S-H b-bin: 0.2 163
نمودار 4-11: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_2) بدون S-H (b-bin: 0.2) 163
نمودار 4-12: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_3) بدون S-H (b-bin: 0.2) 163
نمودار 4-13: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2) 164
نمودار 4-14: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2) 165
نمودار 4-15: اریب شرطی (conditional-Bias) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2) 166
نمودار 4-16: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2) 166
نمودار 4-17: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ بدون S-H، b-bin: 0.4 169
نمودار 4-18: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_4) بدون S-H 170
نمودار 4-19: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_5) بدون 170
نمودار 4-20: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_6) بدون S-H 170
نمودار 4-21: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.4) 171
نمودار 4-22: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.4) 172
نمودار 4-23: اریب شرطی (conditional-Bias) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.4) 173
نمودار 4-24: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.4) 173
نمودار4-25: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ با S-H 178
نمودار 4-26: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_7) با S-H 178
نمودار 4-27: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_8) با S-H 179
نمودار 4-28: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_9) با S-H 179
نمودار 4-29: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2) 180
نمودار 4-30: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2) 181
نمودار 4-31: اریب شرطی (conditional-Bias) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2) 181
نمودار 4-32: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2) 182
نمودار4-33: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ با S-H 185

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-34: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_10) با S-H 186
نمودار 4-35: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_11) با S-H 186
نمودار 4-36: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_12) با S-H 186
نمودار 4-37: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.4) 187
نمودار 4-38: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.4) 188
نمودار 4-39: اریب شرطی (conditional-Bias) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.4) 188
نمودار 4-40: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2) 189
نمودار 4-41: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ بدون S-H (b-bin: 0.2) با تعادل محتوایی 198
نمودار 4-42: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در خزانه‌ی عملیاتی –محتوای اول 200
نمودار 4-43: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در خزانه‌ی عملیاتی – محتوای دوم 200
نمودار 4-44: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در خزانه‌ی عملیاتی- محتوای سوم 200
نمودار 4-45: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_13) بدون S-H، محتوای اول 201
نمودار 4-46: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_13) بدون S-H، محتوای دوم 201
نمودار 4-47: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_13) بدون S-H، محتوای سوم 201
نمودار 4-48: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_14) بدون S-H، محتوای اول 202
نمودار 4-49: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_14) بدون S-H، محتوای دوم 202
نمودار 4-50: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_14) بدون S-H، محتوای سوم 202
نمودار 4-51: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_15) بدون S-H، محتوای اول 203
نمودار 4-52: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_15) بدون S-H، محتوای دوم 203
نمودار 4-53: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MTI (ROP_15) بدون S-H، محتوای سوم 203
نمودار 4-54: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 205
نمودار 4-55: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی 208
نمودار 4-56: اریب شرطی (conditional Bias) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی 208
نمودار 4-57: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی 208
نمودار 4-58: نرخ همپوشی تست مشروط به Ɵ با کنترل S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 211
نمودار 4-59: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_16) با S-H، محتوای اول 212
نمودار 4-60: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_16) با S-H، محتوای دوم 212
نمودار 4-61: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل R (ROP_16) با S-H، محتوای سوم 212
نمودار 4-62: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_17) با S-H، محتوای اول 213
نمودار 4-63: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_17) با S-H، محتوای دوم 213
نمودار 4-64: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_17) با S-H، محتوای سوم 213
نمودار 4-65: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای اول 214
نمودار 4-66: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای دوم 214
نمودار 4-67: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای سوم 214
نمودار 4-68: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 215
نمودار 4-69: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 216
نمودار 4-70: اریب شرطی (conditional Bias) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 216
نمودار 4-71: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا 216
نمودار ب-1: توزیع سؤالات در خزانه‌ی سؤال عملیاتی مربوط به محتوای درس حسابان-دیفرانسیل 303
نمودار ب-2: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون S-H، a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: