منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات پژوهش 2
1-1-1- تفکر انتقادی 3
1-1-2- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان 12
1-1-2-1- عوامل فرهنگی 19
1-1-2-2- عوامل ارتباطاتی خانوادگی- دانشگاهی 23
1-1-2-3- عوامل فردی 26
1-1-2-4- مدل پیشنهادی پژوهش 34
1-2- هدف پژوهش 35
1-3- سؤالات پژوهش 36
1-4- اهمیت و کاربرد پژوهش 37
1-5- خلاصه 41

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی 44
2-1-1- تفکر انتقادی 45
2-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:
عنوان صفحه

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990 48
2-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی 50
2-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی 50
2-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی 52
2-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش 52
2-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی 54
2-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی 55
2-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر
انتقادی 56
2-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن
به زمینه‌ای خاص 57
2-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر 58
2-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی 60
2-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 61
2-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات
خانواده و دانشجو- استاد 75
2-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی 81
2-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

و گرایش‌های تفکر انتقادی 82
2-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی 85
2-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 88
عنوان صفحه

2-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه
و گرایش‌های تفکر انتقادی 96
2-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 99
2-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 101
2-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه
در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی 104
2-3- فرضیه‌های پژوهش 106
2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 108

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و نمونه آماری 112
3-2- ابزارهای پژوهش 114
3-2-1- مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی (نسخه کوتاه) 114
3-2-2- ابزار تجدید ‌نظر‌ شده الگوی ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان) 120
3-2-3- ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد 122
3-2-4- مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه 126
3-2-5- سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا 130
3-3- شیوه اجرا 143
3-4- روش‌های آماری 144

عنوان صفحه

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش 146
4-2- یافته‌های مربوط به آزمون مدل 149
4-2-1- یافته‌های مربوط به تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و کنی 149
4-2-1-1- یافته‌های مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای
واسطه‌ای دوم و نقش واسطه‌گری متغیرهای واسطه‌ای اول 151
4-2-1-1-1- یافتـه‌هـای مربوط به تحلیـل رگرسیـون چندگـانه
متغیرهای واسطه‌ای اول از روی متغیرهای برون‌زاد 151
4-2-1-1-2- یافتـه‌هـای مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه
متغیرهای واسطه‌ای دوم از روی متغیرهای برون‌زاد 155
4-2-1-1-3- یافتـه‌هـای مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه
متغیــرهـای واسطـه‌ای دوم از روی متغیــرهـای
واسطه‌ای اول با کنترل متغیرهای برون‍‌زاد 157
4-2-1-2- یافته‌های مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای
درون‌زاد و نقش واسطه‌گری متغیـرهای واسطه‌ای دوم
در ارتباط بین متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای درون‌زاد 162
4-2-1-2-1- یافته‌های مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه
متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای ‌بـرون‌زاد 163
4-2-1-2-2- یافته‌های مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه
متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای برون‌زاد و
واسطه‌ای اول 165

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-1-2-3- یافته‌های مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه
متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای واسطه‌ای
عنوان صفحه

دوم با کنترل متغیرهای برون‌زاد و واسطه‌ای اول 168
4-2-1-2-4- یافته‌هـای مربوط به نقـش واسطه‌گـری ابعـاد
الگوهـای ارتباطات خانواده و دانشجو- استـاد و
ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه در رابطه بین
ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقـادی
دانشجویان………………………………………………………………………..174
4-2-1-2-4-1- یافته‌های مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد
الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در
رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش
دانشجویان به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی 174
4-2-1-2-4-2- یافته‌های مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد
الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در
رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش
دانشجویان به حقیقت‌جویی 175
4-2-1-2-4-3- یافته‌های مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد
الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در
رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش
دانشجویان به تحلیلگری 176
4-2-1-2-4-4- یافته‌های مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد
الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در
عنوان صفحه

رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش
دانشجویان به گشوده‌ذهنی 177
4-2-2- یافته‌های مربوط به شاخص‌های برازش مدل 178
4-2-3- اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مدل بر یکدیگر 188

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- بحث و بررسی یافته‌های پژوهش 201
5-1-1- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد
گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی 203
5-1-2- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد
گرایش به حقیقت‌جویی 209
5-1-3- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد
گرایش به تحلیلگری 216
5-1-4- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد
گرایش به گشوده‌ذهنی 219
5-1-5- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با گرایش‌های تفکر
انتقادی 223
5-1-6- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای اول در ارتباط با گرایش‌های تفکر
انتقادی 224
5-1-7- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای دوم در ارتباط با گرایش‌های تفکر
انتقادی 225
5-2- نتیجه‌گیری 227
5-3- تلویحات نظری و کاربردی پژوهش 229
5-3-1- تلویحات نظری پژوهش 229
عنوان صفحه

5-3-2- تلویحات کاربردی پژوهش 230
5-4- پیشنهادهای پژوهش 232
5-5- محدودیت‌های پژوهش 233
5-6- خلاصه 234

فهرست منابــع
منابع فارسی 236
منابع لاتین 238

پیوست‌ها
پیوست شماره 1: مقیاس فردگرایـی و جمع‌گرایـی افقـی و عمودی (سیواداس،
بروولد و نلسون، 2008) 260
پیوست شماره 2: نسخه فرزندان «ابزار تجدید‌نظر شده الگوی ارتباطات خانواده»
(ریچی و فیتزپاتریک، 1990) 261
پیوست شماره 3: ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد 263
(تغییریافته ابزار تجدید‌نظر شده الگوی ارتباطات خانواده) 263
پیوست شماره 4: مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه (گانیه، 2003) 265
پیوست شماره 5: یافته‌های مربوط به مقایسه میزان ارزش‌های فرهنگی
ادراک‌ شده توسط دانشجویان 266
چکیده به زبان انگلیسی 269

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول شماره 1-1 : گرایش‌های مثبت و منفی نسبت به تفکر انتقادی 9
جدول شماره 2-1 : مهارت‌های تفکر انتقادی و خرده‌مهارت‌های آنها بر اساس
گزارش دلفی 51
جدول شماره 3-1 : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب دانشکده‌ها 113
جدول شماره 3-2 : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت 114
جدول شماره 3-3 : نتایج تحلیل عامل نسخه کوتاه مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی
افقی و عمودی 119
جدول شماره 3-4 : نتایج تحلیل عامل ابزار الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد 125
جدول شماره 3-5 : نتایج تحلیل عامل مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه 129
جدول شماره 3-6 : نتایج تحلیل عامل سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا 138
جدول شماره 4-1 : میانگین، انحراف معیار و دامنه نمرات متغیرهای پژوهش 147
جدول شماره 4-2 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 148
جدول شماره 4-3 : نتایج رگرسیـون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های
گفت و شنود و همنوایی خانواده و دانشجو- استاد) از روی متغیرهای
برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی) 152
جدول شماره 4-4 : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای دوم (ارضای نیازهای
روان‌شناختی پایه) از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی) 156
عنوان صفحه

جدول شماره 4-5 : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای دوم (ارضای نیازهای
روان‌شناختی پایه) از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی)
و متغیرهای واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود وهمنوایی
خانواده و دانشجو- استاد) 158

جدول شماره 4-6 : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به
نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)
از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی) 164
جدول شماره 4-7 : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به
نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)
از روی متغیـرهـای بـرون‌زاد (ارزش‌های فرهنگـی) و متغیرهـای
واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده و
دانشجو- استاد 167
جدول شماره 4-8 : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به
نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)
از روی متغیـرهـای بـرون‌زاد (ارزش‌های فرهنگـی)، متغیرهــای
واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده و
دانشجو- استـاد و متغیـرهـای واسطه‌ای دوم (ارضـای نیـازهـای
روان‌شناختی پایه) 169
جدول شماره 4-9 : شاخص‌های نکویی برازش مدل 179
جدول شماره 4-10 : شاخص‌های نکویی برازش مدل پس از بهبود مدل 181
جدول شماره 4-11: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و متغیــر
جهت‌گیری همنوایی خانواده بر جهت‌گیری گفت و شنود خانواده 188
جدول شماره 4-12: اثرات مستقیم متغیرهای برون‌‌زاد بر جهت‌گیری همنوایی خانواده 189
عنوان صفحه

جدول شماره 4-13: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیـرهـای بـرون‌‌زاد و متغیـر
جهت‌گیری همنوایی دانشجو- استاد بر جهت‌گیری گفت و شنـود
دانشجو- استاد 190
جدول شماره 4-14: اثرات مستقیم متغیرهای برون‌‌زاد بر جهت‌گیری همنوایی
دانشجو- استاد 190
جدول شماره 4-15: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول
بر ارضای نیاز به خودپیروی 191
جدول شماره 4-16: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول
بر ارضای نیاز به شایستگی 192
جدول شماره 4-17: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول
بر ارضای نیاز به ارتباط 193
جدول شماره 4-18: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول
و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *