پایان نامه رشته روانشناسی : تحلیل عاملی تأییدی

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 10
1-4-اهداف تحقیق 13
1-4-1- هدف اصلی 13
1-4-2- اهدف فرعی 13
1-5- سوالات پژوهش 13
1-6- تعریف های نظری و عملیاتی 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
بخش اول:مفهوم شناسی اخلاق 17
2-1- معنای اخلاق 17
2-1-2- طبقه‌بندی علم اخلاق 17
2-1-2-1- علم اخلاق 18
2-1-2-1-1- تفاوت علم اخلاق از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی 18
2-1-2-2- اقسام اخلاق 19
2-1-2-2-1- اخلاق توصیفی 19
2-1-2-2-2- اخلاق هنجاری 19
2-1-2-2-2-1- نظریه‌های غایت انگارانه (نتیجه محور) 19
2-1-2-2-2-2- نظریه‌های وظیفه‌گرایانه (فرآیند محور) 20
2-1-2-2-2-3- نظریه یا مکتب مبتنی بر فضیلت 20
1-2-2-3- فرا اخلاق 20
2-1-2-3- فلسفه اخلاق 21
2-1-3- تئوری‌ها و مکاتب اخلاق 22
2-1-3-1- مکاتب واقع‌گرا 22
2-1-3-2- مکاتب غیرواقع‌گرا 22
2-1-4- شیوه تبیین نظام اخلاقی 23
2-1-4-1- نظام اخلاق اسلامی،غایت‌گرا یا وظیفه‌گرا؟ 23
2-1-4-2- نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی؟ 24
2-1-4-3- تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها 24
2-1-4-4- غایت نظام اخلاقی اسلام 25
2-1-5- تفاوت اخلاق و حقوق 25
2-1-6- ارتباط دین و اخلاق 26
2-1-6-1- نظریه تباین 27
2-1-6-2- نظریه اتحاد 27
2-1-6-3- نظریه تعامل 28
2-1-6-3-1- نیازمندی‌های دین به اخلاق 28
2-1-6-3-2- وابستگی‌های اخلاق به دین 29
بخش دوم:مبانی اخلاق اسلامی 30
2-2-1- مبانی انسان شناسی 30
2-2-1-1- آفرینش دو بعدی انسان 31
2-2-1-2- فطرت 32
2-2-1-3- عقل 33
2-2-1-4- اختیار 34
2-2-1-5- اجتماعی بودن انسان 35
2-2-2- مبانی ارزش شناسی 36
2-2-2-1- چیستی ارزش‌ها 36
2-2-1-1- ارزش اخلاقی 37
2-2-2-2- خاستگاه ارزش‌ها 37
2-2-2-3- نسبی یا مطلق بودن ارزش‌ها 38
2-2-2-4- معیار فعل اخلاقی 39
2-2-2-4-1- ارزش اجتماعی 39
2-2-2-4-2- نظریه عاطفی 39
2-2-2-4-3- نظریه اراده 39
2-2-2-4-4- نظریه وجدانی 39
2-2-2-4-5- نظریه زیبایی 40
2-2-2-4-6- نظریه پرستش 40
2-2-4- مبنای اخلاقی بودن رفتار 40
بخش سوم: تاریخچه اخلاق حرفه‌ای 42
2-3-1- اخلاق حرفه‌ای در ایران باستان 42
2-3-1-1- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش 43
2-3-2- دوران اسلام وتمدن اسلامی 45
2-3-2-1- شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی 46
2-3-3- تاریخچه اخلاق کاری در غرب 47
2-3-4- مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای 48
2-3-4-1-مکتب سود انگاری 49
2-3-4-2- مکتب تکلیف‌گرایی 49
2-3-4-3- مکتب عدالت توزیعی 50
2-3-4-4- مکتب آزادی فردی 51
بخش چهارم: حیطه‌های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان 52
2-4-1- اخلاق شغلی(اخلاق کار) 52
2-4-2- اخلاق حرفه‌ای 52
2-4-3- اخلاق سازمانی 53
2-4-4- اخلاق کسب و کار 54
2-4-5- اخلاق مدیریت 55
2-4-6- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت 55
2-4-7- تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای 56
2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران 57
2-4-8-1- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی 59
2-4-9- قدرت برتر اخلاقی و مصادیق آن 61
2-4-9-1- تقوا و پرهیزگاری 61
2-4-9-2- رفق و مدارا 61
2-4-9-2-1- آثار و پیامدهای رفق و مدارا 62
2-4-9-2-2- رفق و مدارا،‌یا شدت و تندی؟ 63
2-4-9-3- الفت و محبت 64
2-4-9-4- دفع بدی با خوبی 64
2-4-9-5- سعه‌ی صدر 65
2-4-9-5-1- عوامل سعه‌ی صدر 66
2-4-10- بستر شکل گیری اخلاق حرفه‌ای مدیران و پایداری آن 67
2-4-10-1- شایسته سالاری و اهلیت‌گرایی 67
2-4-10-1-1- نیروی شایسته از منظر نهج البلاغه 68

2-4-10-2- علاقه‌مندی شخصی 68
2-4-10-3- قانون‌گرایی 69
2-4-10-4- تامین مالی 69
2-4-10-5- امنیت شغلی 69
2-4-10-6- نظارت 69
2-4-10-7- ارزشیابی وقدردانی 70
2-4-11- اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه 70
2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری 70
2-4-11-2- اصل خدمتگزاری 70
2-4-11-3- اصل امانت‌داری 71
2-4-11-4- اصل انضباط کاری 71
2-4-11-5- اصل پیگیری 71
2-4-11-6- اصل رفق‌ورزی 72
2-4-11-7- اصل نفی خودکامگی 72
2-4-12- اصول اخلاق رهبری نورث هاوس 72
2-4-13- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
بخش پنجم: مدل‌های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت 78
2-5-1- مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن 78
2-5-2- مدیریت رحمانی درقرآن 79
2-5-3- دومدل مدیریت اخلاق‌گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه و دعای مکارم الاخلاق 80
2-5-5- مدل اخلاق کسب و کار کولینز 82
2-5-6- مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
تحلیل مدل 83
2-5-7- مدل تحلیل رابطه‌ی ارزش‌های اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی کارکنان 84
تحلیل مدل 84
2-5-8- مدل تصمیم‌گیری اخلاقی جونز 85
بخش ششم: پیشینه تحقیقات داخلی و بین المللی 88
2-6-1- تحقیقات داخلی 88
2-6-2- تحقیقات خارجی 93
2-7- جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق 100
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مراحل انجام تحقیق 103
3-2-روش تحقیق 106
3-3- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها 109
3-4-جامعه و نمونه آماری تحقیق 109
3-4-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد): 110
3-4-2-جامعه ونمونه آماری بخش کمی(روش دلفی یا پنل خبرگان) 111
3-4-3-جامعه و نمونه آماری بخش کمی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) تحقیق: 113
3-5-ابزار گردآوری داده ها 113
3-5-1-ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی 114
3-5-2-ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی 115
3-6-روایی و پایایی ابزارهای پژوهش 115
3-6-1-پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار کیفی(مصاحبه) 115
3-6-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون 116
3-6-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار 117
3-6-2-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه 118
3-7-روش تحلیل داده ها 120
3-7-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی 120
3-7-2-روش تحلیل داده ها در بخش کمی 125
3-7-2-1-تحلیل عاملی تاییدی 125
3-7-2-2-تحلیل مسیر 126
3-7-2-3-شاخصهای برازش در مدل تحلیل مسیر 127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها یافته های پژوهش
4-1- یافته های توصیفی 131
4-1-1-توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس 131
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیلات 132
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقه کار 133*
4-1-4-جدول فراوانی تخصص های مدیران 134
4-2- یافته های استنباطی 134
4-2-1- روش کیفی 134

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-2-روش تجزیه وتحلیل داده ها 135
4-2-3-مدل نظری 151
4-3- نتایح تحلیل دلفی 152
4-4- تحلیل عاملی تاییدی 154
4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 155
4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی تخصص فردی 155
4-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی نگرشها 157
4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های فردی 159
4-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های سازمانی 161
4-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی محدودیت ها 162
4-4-1-6- تحلیل عاملی تأییدی شرایط محیطی 163
4-4-1-7- تحلیل عاملی تأییدی خرد 165
4-4-1-8- تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای کلان 167
4-4-1-9- تحلیل عاملی تأییدی ارتقای افراد 169
4-4-1-10- تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای محیطی 170
4-4-1-11-تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای اخلاقی 172
4-4-1-12- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد اخلاقی 174
4-4-2- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 176
4-4-2-1- ضریب همبستگی بین متغیرها 176
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- گزارش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) 183
5-2- گزارش کمی(نتایج تحلیل مسیر) 187
5-3-نتیجه گیری 194
5-4-نوآوری های تحقیق 197
5-5-محدودیت‌های تحقیق 197
5-6-پیشنهادات تحقیق 198
5-6-1-پیشنهادات کاربردی 198
5-6-2-پیشنهادات پژوهشی 198
منابع 200
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………214
فهرست جداول
جدول 2-1- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی 46
جدول 2-2- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
جدول 3-1-ویژگیهای نمونۀانتخاب شده درقسمت کیفی پژوهش 111
جدول 3-2- ویژگیهای اعضای پنل دلفی 113
جدول 3-3- محاسبه پایایی باز آزمون 116
جدول 3-4- محاسبه پایایی بین دوکُدگذار 117
جدول 3-5- نتایج آلفای کرونباخ 119
جدول 4-1 توزیع فراوانی برحسب جنسیت 131
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 132
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 133
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 133
جدول 4-5- جدول فراوانی توزیع تخصص پاسخگویان 134
جدول 4-6- مقوله ها وزیرمقوله های به دست امده ازتحلیل کیفی مصاحبه ها 137
جدول 4-7- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 156
جدول 4-8- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 156
جدول 4-9- بارهای عاملی مولفه های نگرش 158
جدول 4-10- شاخصه ای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 158
جدول 4-11- بارهای عاملی مولفه های ویژگیهای فردی 160
جدول 4-12- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 160
جدول 4-13- بارهای عاملی سؤالات ویژگیهای سازمانی 161
جدول 4-14- بارهای عاملی مولفه های محدودیتها 163
جدول 4-15- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 163
جدول 4-16- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 165
جدول 4-17- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 165
جدول 4-18- بارهای عاملی مولفه های خرد 167
جدول 4-19- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 167
جدول 4-20- بارهای عاملی سؤالات کلان 168
جدول 4-21- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 168
جدول 4-22- بارهای عاملی مولفه های ارتقای افراد 170
جدول 4-23- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 170
جدول 4-24- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 171
جدول 4-25- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 172
جدول 4-26- بارهای عاملی مولفه های رفتارهای اخلاقی 173
جدول 4-27- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 173
جدول 4-28- بارهای عاملی مولفه های عملکرد اخلاقی 175
جدول 4-29- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 175
جدول 4-30- شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 176
جدول 4-31- ماتریس همبستگی سازه های پژوهش 176
جدول 4-32- نتایج مدل آزمون شده 179
جدول 4-33-مشخصه‌های برازندگی مدل برازش شده 181
فهرست شکل‌ها
شکل 2-1- مدل مدیریت اخلاق‌گرامبتنی برمفاهیم دعای عرفه 80
شکل 2-2- اخلاق کسب وکارکولینز 82
شکل2-3- مدل تحلیلی دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
شکل 3-1- فرایندتحقیق 104
شکل 3-2- فرآیندپژوهش با استفاده ازطرح آمیخته اکتشافی 108
شکل‏33- فرآیندهای به هم وابسته جمع آوری،تنظیم وتحلیل داده ها 121
شکل‏34- الگوی داده بنیان 123
شکل 3-5- الگوی بصری نظریه داده بنیان 124
شکل 3-6- الگوی معادلات ساختاری پژوهش 127
شکل 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 132
شکل 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 132
شکل 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات 133
شکل 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 134
شکل 4-5- خلاصه مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها 141
شکل 4-6- مدل به دست آمده ازمصاحبه ها 153
شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش 154
شکل 4-8- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 155
شکل 4-9- ضرایب تی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 156
شکل 4-10- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 157
شکل 4-11- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 158
شکل 4-12- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 159
شکل 4-13- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای فردی 160
شکل 4-14- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161
شکل 4-15- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161

شکل 4-16- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-17- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-18- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-19- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-20- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-21- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-22- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 167
شکل 4-23- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 168
شکل 4-24- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-25- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-26- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-27- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-28- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 172
شکل 4-29- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 173
شکل 4-30- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی 174
شکل 4-31- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرداخلاقی 175
شکل 4-32- مدل آزمون شده پژوهش 177
شکل 4-33- مدل آزمون شده پژوه ش بعد ازحذف مسیرمحدودیتها به راهبردکلان 178
شکل 4-34- ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش 178
شکل5-1- مقوله های اصلی و ارتباط بین آنها درالگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بارویکرداسلامی–ایرانی 187
شکل 5-2- مدل مفهومی پژوهش 195
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
چه بسیاراست آموزه های مدیریت و رهبری که از زبان بیگا نگان بازگو می‌‌کنیم و چون نیک بنگریم ریشه در گفتار و کردار آشنایان دارد. جامعه ما میراث دار سه گنج پنهان در اخلاق حرفه‌ای است: میراث اخلاقی ایران باستان، میراث غنی اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های اسلامی‌ و نیز میراث اخلاق حرفه‌ای در تمدن اسلامی. اگر چه امروزه، واژه حرفه مفهوم، تنوع و گستره وسیعی یافته است، شناخت این سه گنج جایگاه راهبردی اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ و دین ما را نشان می‌ دهد(قراملکی،1388). آدمی‌ از آغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری ارزشهــــای اخلاقی را درک می کند و به آنهـــا گرایش دارد و به همین رو پژوهش های اخلاقی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان بوده است و بررسی نقش باورها و عقاید دینی، ارزشی و اخلاقی در عرصه کسب و کار و اقتصاد یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در دنیای کسب و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *