منابع تحقیق درباره بهزیستی روانشناختی

فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه های پژوهش 5
1-6 تعریف واژهها و مفاهیم 5

فصل دوم: ادبیات و پیشینهی تحقیق 1

2-1 عقب ماندگی ذهنی 9
2-2 عقبماندهی ذهنی آموزشپذیر (EMR) 9
2-3 ویژگیهای کودک استثنایی 9
2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی 10
2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی 10
2-6 تعریف روانشناسی مثبتگرا 11
2-7 اهداف اولیهی روانشناسی مثبتگرا 12
2-8 اصول و مفروضههای روانشناسی مثبتگرا 12
2-9 ابعاد روانشناسی مثبتگرا 12

فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه

2-10 زندگی کامل 13
2-10-1- زندگی لذت بخش 14
2-10-1-1- وجوه سه گانه زندگی لذت بخش 14
2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14
2-10-2-1- توانمندیها و فضیلتها 15

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-10-3- زندگی با معنی 16
2-11 بهزیستی روانشناختی 16
2-12 ابعاد بهزیستی روانشناختی 19
2-13 نظریههای بهزیستی روانی 20
2-13-1- نظریهی فرانکل 20
2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان 20
2-13-3- نظریهی ریف 20
2-14 عوامل مؤثر بر بهزیستی 21
2-15 امید به زندگی 21
2-16 رضایت زناشویی 23
2-16-1- تعریف رضایت زناشویی 23
2-16-2- عوامل تعیین کنندهی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی 23
2-17 پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع 33
2-17-1- پژوهشهای انجام شده در کشور 33
2-17-2- پژوهشهای خارجی 37

فصل سوم: روش تحقیق 1
3-1 مقدمه 40
3-2 نوع طرح پژوهش 40
3-3 جامعهی آماری 40
3-4 نمونه، روش نمونهگیری و حجم نمونه 40

فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
3-4-1- گروه نمونه 40
3-4-2- روش نمونهگیری 40
3-5 ابزار اندازهگیری 40
3-6 اجرا و روش جمعآوری داده ها 45
3-7 روش های آماری 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1
4-1 مقدمه 48
4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده های گردآوری شده 48
4-2-1- توصیف نمونهی آماری 48
4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش 49
4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل 51
4-3 آمار استنباطی 54
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق 54
4-4-1- آزمون فرضیهی اول 54
4-4-2- آزمون فرضیهی دوم 56
4-4-3- آزمون فرضیهی سوم 58

فصل پنجم: نتیجهگیری، بحث و پیشنهادات 1
5-1 مقدمه 63
2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 63
5-2-1- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی اول 63
5-2-2- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی دوم 64
5-2-3- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی سوم 65
5-3 محدودیتهای تحقیق 66
5-4 پیشنهادات 67

فهرست مطالب
عنوان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 67
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 67

پیوستها 1
پرسشنامهیی زوجی اینریچ 70
پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان 72
پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف 74

منابع و مآخذ 75

Abstract 85

فهرست جدولها
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل 41
جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل 42
جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل 42
جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل 43
جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل 44
جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل 44
جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارتهای مثبتاندیشی 45
جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل 48
جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش 49
جدول شماره (4-3):توصیف نمرهی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل 51
جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل 54
جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین 54

فهرست جدولها
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران 55
جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری 56
جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل 57
جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین 57
جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی امید به زندگی مادران 57
جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری 58
جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل 59
جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین 59
جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی رضامندی زناشویی مادران 60
جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری 60
جدول5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 63
جدول شماره (الف-1): پرسشنامهی زوجی اینریچ 69
ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامهی زوجی اینریچ 70
جدول شماره (الف-2): پرسشنامهی امید به زندگی 71
ادامهی جدول شماره (الف-2): پرسشنامهی امید به زندگی 72
جدول شماره (الف-3): پرسشنامهی بهزیستی- روانشناختی 73
ادامهی جدول شماره (الف-3): پرسشنامهی بهزیستی- روانشناختی 74

فهرست نمودارها
عنوان نمودار ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل 49
نمودار شماره (4-2): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل 52
نمودار شماره (4-3): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل 53
نمودار شماره (4-4): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل 53

فهرست شکلها
عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی، اقتباس از کرد تمینی (1384) 18

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

یکی از طبیعیترین گروههایی که میتواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفهی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کمتوان ذهنی ، نابینا ، یا ناشنوا باشد. کمتوان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید میآید (میکائیلی، 138). بی تردید تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانوادهای میتواند رویدادی نامطلوب و چالشزا تلقی شود که احتمالاً تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی وجود داردکه نشان میدهند والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات هیجانی، اقتصادی و اجتماعی که غالباً ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه میشوند (مانند خمیس ، 2007). در چنین موقعیتی گرچه همهی اعضای خانواده وکارکرد آن، آسیب میبیند(هرینگ وهمکاران، 2006) مادران به علت داشتن نقش سنتی “مراقب”، مسئولیتهایی بیشتری در قبال فرزند ناتوان خود به عهده میگیرند که در نتیجه، با مشکلات روانی بیشتری مواجه میشوند. فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکلدار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار میدهد (اولسون و هوآنگ، 2001؛ مک کانکی و همکاران ، 2007). مادر، نخستین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار میکند.
رویارویی مادر با فرزند کمتوان ذهنی، نیاز کودک به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژهی رشد، تجربهی تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشکلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از کودکان، همگی زمینه را برای تضعیف کارکرد طبیعی مادر فراهم مینمایند. وجود چنین مشکلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران کودکان استثنایی و به ویژه مادران دارای کودک کم توان ذهنی را در مقایسه با مادران کودکان عادی در پی خواهد داشت. هم چنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی کودکان و برآورده نشدن آنها موجب ناکامی والدین میشود.
تولد یک کودک کمتوان ذهنی در مادرانی که به مدت 9 ماه بارداری، انتظار یک کودک سالم و با ویژگیهای طبیعی را داشتهاند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در مادر فراهم می کند که بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی میتواند سبب گوشهگیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودکم بینی و بی ارزشی در مادر شود و پیامدهای منفی همچون اضطراب، پرخاشگری (نریمانی و همکاران، 2007)، حرمت به خود پایین (محمدی و دادخواه، 2001) و افسردگی شدید (لاجوردی، 1992) را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آنها را به خطر اندازد.یکی از مهم ترین منابع زمینه ساز این گروه از مشکلات روان -شناختی از دست دادن امید به زندگی و نداشتن رضایت زناشویی است (شمس اسفندآبادی، 2007).

بیان مسئله
کم توانی ذهنی نوعی ناتوانی رشدی است که در هنگام تولد و یا دوره کودکی، بروز میکند.کم توانی ذهنی به صورت سطحی از عملکرد ذهنی پایینتر از میانگین تعریف شده که محدودیتهای معناداری را در مهارتهای زندگی روزانه ایجاد میکند.کم توانی ذهنی از طریق محدودیتهای معنادار کارکردهای ذهنی و سازگاری رفتاری همانند مهارتهای فکری، اجتماعی و سازگاری عملی، شناخته میشود(انجمن کم توانی ذهنی آمریکا، 2002).کودکان کم توان ذهنی، به سه گروه شامل کودکان دارای ناتوانی ذهنی خفیف، متوسط و شدید تقسیم می شوند.
امروزه خانواده های بسیاری از داشتن فرزند کم توان ذهنی به سبب مسائلی مانند هزینه های اقتصادی سنگین، اختلافها و ناسازگاریهای زناشویی، محدودیتها در روابط اجتماعی، تحمل ترحم و رفتارهای دلسوزانه دیگران، بروز ناسازگاریهای رفتاری در سایر فرزندان و دشواری در تصمیمگیری برای بچهدارشدن مجدد رنج میبرند. حضور این کودکان به اعتقاد مینوچین به سلامـت وتـعادل خـانـواده آسیب میرساند و خطر بروز عملکرد نادرست خانواده و والدین را افزایش میدهد (مینوچین، 1375). بررسیها نشان دادهاند که مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی، در مقایسه با مادران کودکان عادی، سطح بهزیستی روانشناختی پایینتری (آیزنهاور و همکاران ، 2005) دارند.
در سالهای اخیر،گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی ملهم از روا ن شناسی مثبت نگر، رویکرد نظری متفاوتی برای مطالعهی این مفهوم برگزیدهاند.آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روانشناختی، تلقی وآن را در قالب اصطلاح “بهزیستی روانشناختی” مفهومسازی کردهاند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت کافی نمیدانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کار آمد و مؤثر با جهان، انرژی و خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با اجتماع و پیشرفت مثبت، از مشخصههای فرد سالم است (رایان ودکی ، 2001؛ کارادماس ، 2007).
حرکت روانشناسی مثبتگرا مانند (سلیگمن و چکینزنت میهالی ، 2000) بر مطالعهی نقش قابلیتهای بشر مخصوصاً در زمینهی بالینی تأکید کرده است. “روانشناسی مثبت نگر” مطالعهی علمی فضائل و نقاط قوت آدمی است (شلدون و کینگ ، 2001).
در مورد مثبتگرایی پژوهشهایی صورت گرفته است.میتوان گفت نخستین فردی که به افزایش شادی و نشاط همت گمارد، مایکل فوردایس بود (فوردایس ، 1977؛ 1981).
چند متخصص ایتالیایی بر اساس دیدگاه به زیستی روانی ریف و سینگر (1988) یک الگوی درمانی به نام بهزیستی درمانی ابداع کردند (رویینی و فاوا ، 2004 ؛ فاوا (2009). پنبیکر (1998) و بورتون و کینگ (2004) از تأثیر نوشتن درباره هیجانهای مثبت بر روی خلق و شادتر شدن گزارش دادهاند. فردریکسون بر مبنای الگوی ساخت و توسعه هیجانهای مثبت روشهایی را برای افزایش هیجانهای مثبت در افراد تدوین کرده و تأثیر مطلوب آنها را نشان داده است (فردریکسون، 2009). لوبومیرسکی و همکاران و هم چنین سلیگمن و همکاران هم در مطالعات مختلف شیوههایی را برای افزایش شادی و نشاط پایدار و افزایش خشنودی از زندگی و معناداری در زندگی تدوین و به کار بردهاند. در مطالعات سلیگمن ، پارکز و رشید (2006) از مقایسهی روش رواندرمانی مثبتگرا در درمان افسردگی با روش های مرسوم از جمله دارو درمانی و شناخت درمانی و درمان رفتاری شناختی گزارش شده است. مطابق گزارشهای فوق رواندرمانی مثبتگرا تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر روش های مورد اشاره داشته است. سین و لوبومیرسکی (2009) در فراتحلیل مطالعات انجام شده روانشناسی مثبتگرا در کاهش افسردگی گزارش اثر بخشی مطالعات مختلف را ارائه کردهاند.
از دیدگاه علوم رفتاری وروانشناختی وضعیت روانی،جسمانی و نحوهی تجربهی درد یا شادی از آرایش ذهنی روانی وسبک اندیشهی هر فرد صورت میگیرد و هر چه که فراختر، بزرگتر وزیباتر فکر کنیم زندگی عینی خودمان را گستردهتر، عمیقتر ولذتبخشتر میکنیم و این شیوه تفکر باعث بالا بردن کیـفیت زندگــی میشود.
این پژوهش با طرح این سوال که آیا آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکمتوان ذهنی موثر است ؟ طراحی واجرا شده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به این که کلیهی مطالعات، از اثر بخشی کاربست مداخلات روانشناسی مثبت هم در جمعیتهای بالینی و هم در افراد عادی گزارش دادهاند. از آن جایی که احساس یکپارچگی و پذیرش ماداران دارای فرزند کم توان ذهنی از مادران با کودکان عادی پایینتر است و نیازمند مداخلههایی در این زمینه هستند .هم چنین پژوهشهای جدیدتر در حیطه پیامدهای داشتن فرزند با ناتوانی نیز از این جریانهای مثبت در روانشناسی بیبهره نماندهاند و از جهتگیریهای تحقیقاتی به سازگاریهای مثبت تغییر یافتهاند، ضرروت انجام این تحقیق احساس شد.

اهداف پژوهش
تأثیر آموزش