فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : انگیزه کارکنان

7
2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..37
2-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………38
2-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39

2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….39
2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………39
2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..40
2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………40
2-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش……………………………………………………………………………….41
2-3-2-انگیزه شغلی…………………………………………………………………………………………………42
2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ………………………………………………………………………………..42
2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری……………………………………………………………………………….42
2-3-2-3-تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………….42
2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی………………………………………………………………………43
2-3-2-5-پاداش های مشروط………………………………………………………………………………….43
2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………..44
2-3-2-7-طرح های انگیزش سازمانی……………………………………………………………………….44
2-3-3-عزت نفس سازمانی………………………………………………………………………………………45
2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..46
5-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….46
2-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..48
2-7-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..49
2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران…………………………………………………………….49
2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………51

فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….58
3-2-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..58
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..59
3-4-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………59
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..60

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..63
4-2- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..66
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….72
5-1-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….72
5-2-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………72
5-3-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..73
5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….75
5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….76
5-6-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..78
منابع………………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول
جدول 3-1 توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….58
جدول 3-2 توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..59
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….63
جدول4-2 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….64
جدول4-3 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….65
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..66
جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..67
جدول 4-6 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-7 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-8 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….69
جدول 4-9 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………70
جدول 4-10 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..70

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست نمودار
نمودار 2-1 …………………………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………………………..46
نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………63
نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………….64
نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار4-4……………………………………………………………………………………. ……………………..66

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر«بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانکهای دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد 140 نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه 70 نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و 3 پرسشنامه رضایت شغلی، استرس شغلی و انگیزه کارکنان،در بین حجم نمونه توزیع و در نهایت تعداد 300 پرسشنامه(100 نفر و هر نفر 3 پرسشنامه) جمع‌آوری گردید.پرسشنامه ها از نظر روایی مورد نظر سنجی 10 نفر صاحبنظر قرار گرفت و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور اجرا شد. پایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استرس شغلی 78/0، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان 76/0 و پرسشنامه انگیزه کارکنان 81/0 بدست آمد.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه، از روش های آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل های استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: بین رضایت کارکنان و انگیزه کارکنان با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، حمایت سرپرست، رابطه همکاران و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزه، کارکنان بانک دولتی، بندر عباس

1-1- مقدمه
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است. از جمله عواملی که در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست(محمدی، 1390: 54).
وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. در این میان اهمیت روانی کارکنان کمتر از سلامت جسمانی آنان نخواهد بود.یک محیط کاری پرفشار برای سلامتی کارکنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناک است. عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان از کارِخود رضایت کافی داشته و دارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است که پاداش مفید در بهره وری نیروی کار بوده و اثر مثبت دارد. آنچه امروز در علم مدیریت از جایگاهی خاص برخوردار است، اعتقاد داشتن بر این است که انگیزه های کارکنان، پایه های کارآیی و اثربخش سازمان را تشکیل می دهند و مدیرانی که به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند، برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجاد می نمایند، تلاش وکوشش می کنند.اما این چیزی نیست که صرفاً مربوط به حال باشد، بلکه در زمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی کارکنان تاکنون پژوهش های زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها و مراکز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان و علمای مدیریت در این زمینه ها صورت گرفته است و شاید بتوان تیلور را جزء اولین نظریه پردازان در این زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینکه مدیریت سازمان به نوآفرینی کارکنان امیدوار باشد، لازم است برای کارکنان انگیزش و پاداش ویژه ای فراهم آورد که از آنچه به یک کارگر متوسط در هر پیشه‌ای داده می شود، افزونترباشد.اما رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کار است. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. بر اساس گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی، به علت فشارهای شغلی، 30% کارگران از دردهای کمر رنج میبرند، 28% از استرس اظهار شکایت میکنند،20% احساس خستگی میکنند،17% دردهای ماهیچهای یا عضلانی دارند و 13% سردرد دارند (بارترام و همکاران، 2004: 399).
سالانه سرمایه هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارایی آنها، ترک شغلی و تغییر شغل به علت استرس شغلی از دست میرود. استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری میشود و بطور متوسط روزانه یک میلیون نفر به علت اختلالات و ناخوشیهای ناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری میکنند. مشخص شده است حدود 30% نیروی کار در کشورهای توسعهیافته از استرس شغلی رنج میبرند. سازمان بینالمللی کار نیز هزینه های وارده بر کشورها را به علت استرش شغلی حدود 1 تا 5/3% تولید ناخالص داخلی تخمین میزند که در حال حاضر در حال افزایش است (زارع و همکاران، 2009: 145).
آمارها نشان از عمق و شدت هزینههایی است که هر ساله استرس در محیطهای مختلف کاری به اقتصاد کشورهای مختلف وارد میکند. در ایالات متحده سالیانه حدود 200 میلیارد دلار خسارت ناشی از استرس در بخشهای مختلف صنعت به صورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت از کار، حوادث، مرگ و میر ناشی از کار کردن، بیماریهای مزمن و جابجایی کارکنان هزینه میشود. در ایرلند هر ساله آسیبهای مرتبط با کار و حوادث غیر آسیبزا شاید بیش از 500 میلیون پوند به اقتصاد این کشور هزینه تحمیل میکنند. در نیوزلند هزینه حوادث و محل کار برای کشور 2/4 میلیارد دلار در سال است. در اروپا هر ساله تقریباً 5 میلیون کارگر از حوادث مرتبط با کار شامل بیش از سه روز غیبت رنج میبرند و هزینه های بیمه برای صنعت به تنهایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *