پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتار شهروندی

5

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین …………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………28
2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………….28
2-3-رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33
2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..34
2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..36
2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………..39
2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….43
2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….44
2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………..47
2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….48
2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-4-1-پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-4-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….50
2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………………51
2-6-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..52
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………54
3-3- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….58

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………..58
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………73
5-2-محدودیت ها در پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..80
5-2-1-محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………80
5-2-2-محدودیت های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………81
5-3- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….82
5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………..83
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1: فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پ‍ژوهش بر اساس جنس، سن، تحصیلات، استخدام و وضعیت کاری……………………………………………………………………………………………………………………………60
جدول 4-2: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول 4-3: ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون میان ابعاد رفتار شهروندی، کیفیت زندگی و اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-4: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تحقق هدف به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با انطباق به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با یگانگی به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تداوم یا حفظ الگوها به روش enter……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با تحقق هدف به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با انطباق به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یگانگی به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با تداوم یا حفظ الگو به روش enter……………………………………………………………………………………………………………………………………………….71 ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس
به وسیله: زهرا یوسفیان

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس به حجم 736 نفر تشکیل میدادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، 309 نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، 27 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و توسعه قابلیت ها؛ 31 درصد از واریانس “انطباق” توسط یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و محیط کار ایمن؛ 35 درصد از واریانس “یگانگی” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و تامین فرصت رشد؛ 38 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگوها” توسط محیط کار ایمن و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار قابل پیش بینی است. همچنین 7 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)؛ 10 درصد از واریانس “انطباق” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ 14 درصد از واریانس “یگانگی” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی و 11 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگو” توسط تواضع قابل پیش بینی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی

فصل اول
موضوع پژوهش

مقدمه
گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع نیازها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام امورات زندگی بشری به وجود آمده اند، امروزه رفتار انسان را به کلی تحت تاثیر خود قرار داده اند . سازمان ها، به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می برند، تفاوت های بسیار زیادی را با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم، مسئولیت پذیری، خودگردانی، خطرپذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده، محیط آرامی نباشد، اما محیط بسیار انسانی است. دانشمندان معاصر مدیریت، غالباً بر اثربخشی تأکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش ایجاد می شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان ها و فعالیت های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می شود(سعادت، 1385).
اثربخشی سازمانی ، موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می شود. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم ترین هدف مدیر باشد. اثربخشی چیزی است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. اثربخشی سازمان بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان می باشد(تنهایی، 1388). پارسونز (1969) اثربخشی را توانایی سازمان در استفاده کارآمد از منابع موجود برای نیل به اهداف خاص تعریف کرده است.
لذا با توجه به پژوهش های انجام شده در خصوص اثربخشی سازمانی و اینکه احتمالاً پژوهشی بطور همزمان نقش دو متغیر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی را در این رابطه مورد بررسی قرار نداده است، در این پژوهش به نقش دو عامل فوق پرداخته می شود. بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی متأثر از شرایطی است که از مهمترین آن ها برانگیختگی کارکنان برای انجام وظایف محوله می باشد، که این برانگیختگی نیز با افزایش روحیه، رضایت شغلی، امنیت شغلی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و در نهایت کیفیت زندگی کاری ارتباط دارد. متأسفانه این موضوع در سازمان های کشور ایران چندان مورد توجه واقع نگردیده و در اصل حلقه مغفول سازمان های ایران است. اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است، اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد: اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد .بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد(میرسپاسی، 1386).
بعلاوه، از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط بیتمن و ارگان (1980) به دنیای علم ارائه شد( به نقل اسلامی و سیار، 1386).
تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته مـی شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص انـــــدازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف مـــی کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان مــــــی شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که فرد بیش از