منابع تحقیق درباره ویژگی های شخصیت

جامعه و نمونه………………………………………………………………………8
ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها………………………9

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………9
روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………..9
تعریف نظری مفاهیم……………………………………………………………..10
تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………………….13
تعریف پیش دبستان……………………………………………………………….14
ظهور مراکز پیش از دبستان…………………………………………………….15
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………….15
توجه به رشد کودک در دوره پیش از دبستان…………………………………..16
بازی………………………………………………………………………………16
تاریخچه بازی…………………………………………………………………….18
ارزش بازی ها……………………………………………………………………19
مربیان در بازی………………………………………………………………….21
نقش بازی در رشد کودک……………………………………………………….21
تنوع در بازی های کودکان……………………………………………………..22
نکاتی چند درمورد بازی های کودکان…………………………………………22
مراحل مختلف بازی های کودکان………………………………………………24

عوامل موثر در بازی…………………………………………………………..24
عامل هوش و خلاقیت…………………………………………………………..25
خلاقیت در بازی………………………………………………………………..26
انواع بازی ها…………………………………………………………………..27
نظریه های مربوط به بازی……………………………………………………29
اهداف کاربرد بازی ها………………………………………………………..32
نقش والدین واطرافیان در بازی های کودکان………………………………..33
تاثیر موقعیت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازی…………….. 33
دیدگاه نظریه پردازان درباره بازی…………………………………………..33
دیدگاه ونظریه های اسلام و دانشمندان درباره بازی………………………..35
نقش تربیتی مادر در بازی های کودکان……………………………………..37
خلاقیت…………………………………………………………………………38
فرایند خلاقیت………………………………………………………………….41
موانع خلاقیت………………………………………………………………….42
مولفه های خلاقیت…………………………………………………………….43
عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………44
توانایی های فرد خلاق………………………………………………………..45
آزمون های خلاقیت…………………………………………………………..45
نظریه های یادگیری و خلاقیت………………………………………………47
نظریه های علمی خلاقیت……………………………………………………48
خلاقیت و مفهوم آن…………………………………………………………..50
جایگاه خلاقیت در تعلیم وتربیت…………………………………………….51
عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت…………………………………….53
ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………………………………..53
نظریه های فلسفی خلاقیت در دوره باستان…………………………………54
تاثیر دوره پیش از دبستان بر رشد خلاقیت…………………………………54
اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودک………………………………………….55
عوامل موثر بر خلاقیت……………………………………………………..56
روش های آموزش و افزایش خلاقیت ……………………………………..57
پیشینه داخلی………………………………………………………………….57
تحقیقات دیگر کشورها………………………………………………………60
نتیجه گیری…………………………………………………………………..63
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
طرح پژوهش…………………………………………………………………65
متغیرهای تحقیق……………………………………………………………..65
جامعه آماری…………………………………………………………………65
نمونه مورد تحقیق و روش نمونه گیری……………………………………65
ابزار پژوهش………………………………………………………………..65
روش اجرا ی پژوهش………………………………………………………66
پروتکل تمرینی بازی ها……………………………………………………67
فرایند نمره گذاری………………………………………………………….69
مراحل تدوین و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه……………………….70
روش تحلیل یافته ها………………………………………………………..71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی…………………………………………………………….73
جدول (1-4) آمار توصیفی مربوط به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………….73
نمودار(1-4) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل…74
جدول(2-4) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون ابعاد خلاقیت به
تفکیک سن……………………………………………………………….75
نمودار (2-4) پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه سنی……………76
جدول(3-4) آزمون کولموگراف ، اسمیرتوف…………………………78
جدول(4-4) آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس های خط….78
جدول(6-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر بعد سیالی خلاقیت…………………………………………………..79
جدول(7-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر بعد انعطا ف پذیری…………………………………………………80

جدول (8-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر بعد اصالت……………………………………………………………81
جدول(9-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر بعد بسط……………………………………………………………….82
جدول(10-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر خلاقیت کل 4تا5ساله ………………………………………………..82
جدول(11-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی
بر خلاقیت کل 5تا6ساله ………………………………………………..83
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث در یافته های پژوهش……………………………………………..85
فرضیه اول……………………………………………………………….86
فرضیه دوم……………………………………………………………….86
فرضیه سوم………………………………………………………………87
فرضیه چهارم……………………………………………………………88
فرضیه پنجم……………………………………………………………..89
تفسیر پژوهش……………………………………………………………89
محدودیت های پژوهش………………………………………………….91
پیشنهاد های پژوهشی……………………………………………………91
منابع فارسی …………………………………………………………….92
منابع انگلیسی……………………………………………………………95
پیوست ها………………………………………………………………..96

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:
کودکی اولین ومهم ترین دوره ی زندگی آدمی است، دراین دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت ارتباط برقرار می کند، از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی ورفتاری انسان بنیان گذاشته می شود، این دوران را دوران سرنوشت سازومثبت دانستنه اند (مفیدی، 1383).
دوران خردسالی پیش از دبستان دوران کوتاهی است اما در شکل دادن به شخصیت کودک نقش به سزایی دارد. کودک در این سال ها نخستین دانستنی ها را در مورد محیط زندگی کسب می کند، رابطه اش با دیگران و مناسباتش با کار شکل می گیرد، دارای رفتار وسلوک می گردد و خوی وسیرتش پدیدار می گردد. بازی بهترین شکل فعالیت کودک در سنین پیش از دبستان است، درجریان بازی نیروهای روحی وجسمانی کودک یعنی دقت،حافظه،تصور،نظم وترتیب،چالاکی ومهارت و…رشد می یابند (َآ.ک بوندارنکو1367،باباجان، ص7).
امروزه روانشناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر رشد باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت واگر چنانچه اولین مراحل رشد به خوبی طی نشود در مراحل بعدی کودک دچاراختلال خواهد شد (مطهری 1382،ص58).
در سال های پیش ازدبستان که هنوز قالب های آموزشی شکل نگرفته، کودک آزادی عمل بیشتری دارد و میل به خلاقیت ونوآوری بیشتر است، چنانچه در این سال ها به این میل واشتیاق کودک توجه شود و جریان تعلیم و تربیت را به سمت آموزش پویا سوق دهد، کودکان فعالانه در جریان آموزش شرکت کرده و با مهیاشدن زمینه های بروز ایده های نو وبدیع توانایی خلاقیت و آفرینندگی را در خویش باور کرده ودر دوران تحصیل این توانایی را به کار می گیرند (حسینی1386،ص12).
بازی یک عملکرد هدفمند است کودکان در هنگام بازی احساس رضایت می کنند، حتی اگر این بازی نتیجه ای هم نداشته باشد کودکان ازبازی کردن لذت می برند، مربیان در هنگام برگزاری بازی ها باید به این نکته توجه داشته باشند که کودکان حق انتخاب داشته باشند( انگجی،1385،ص36).
کودک در هنگام بازی، اطلاعات مختلفی را از محیط می گیرد، بازی در دوران پیش دبستان به مثابه منبعی قوی برای رشد و توسعه مهارت های ادراکی – شناختی، روانی – اجتماعی و همچنین حسی- حرکتی تلقی می شود (ار. هارت، 2002).
درهنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد، خلاقیت یعنی امکان بهره برداری نامتعارف از ابزار، بدون تاثیر پذیری از عقاید دیگران. نکات اصلی را به کودکان خود بیاموزید و موقعیتی را برای او فراهم نمایید تا کودک از ایده هایش استفاده کند زیرا خلاقیت عامل کسب تجربه بیشتر است و تجربه عامل پیشرفت در زندگی آینده کودکان می باشد (انگجی، 1385ص36).
در میان اقسام بازی، بازی هایی که آفریده خود کودکان است و ما آن ها را بازی های ابتکاری یا موضوع دار و نقش دار می نامیم اهمیت ویژه ای دارند. در این بازی ها خرد سالان آنچه را که در محیط کوچک زندگی خود از فعالیت بزرگسالان می بینند تقلید می کنند. بازی های ابتکاری به شخصیت کودک شکل می بخشند، از این رو وسیله پرارزشی در تربیت او محسوب می شوند. این بازی ها بازتابی از زندگی اند (بوندارنکو، مترجم: باباجان1367).
بازی همواره در همیشه تاریخ وجود داشته است، بازی همزادوهمنشین همیشگی نوزادان، کودکان و نوجوانان بوده است، در آثارهنری کهن اسباب بازی ها، یا کودکان در حال بازی و باماسک نمایش دیده می شوند. از فیلسوفان قدیم افلاطون و ارسطو به بازی و اهمیت آن در امر آموزش و آماده سازی شغلی توجه داشته اند. برخی دیگر از اندیشمندان عرصه علوم تربیتی از جمله کمینیوس، روسو، پستالوزی و به ویژه فروبل به بازی و استفاده از آن در امر آموزش اهمیت می دادند. شیلر بر این باور بود که انسان هنگامی به راستی انسان است که به بازی بپردازد (پیترهیوز، مترجم:گنجی 1384ص15).

بیان مسئله
دردنیای امروز ارزش و اهمیت والای بازی به خصوص برای کودکان و نقشی که در جهت تجلی شخصیت واقعی کودک به عهده دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، بررسی دانشمندان و صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از علل مهم عصیان ها و انحرافات نوجوانان امروز این است که از کودکی با روش صحیح بازی و انتخاب و اجرای آن به صورت مفید و سالم آشنا نشده و به آن خو نگرفته اند، بازی فعالیت لذت بخشی است که به کودک فرصت می دهد تا به تخیله هیجانات خود بپردازد و فشارهای روانی خود را تخلیه کند و همچنین به کودک کمک می کند تا قدرت تخیل و خلاقیت خود رارشد دهد و محیطی برای کودک ایجاد می کند تا به تمرین مهارت های اجتماعی خود بپردازد (شریدان، مترجم: توکلی 1382). هدف اصلی از گنجاندن بازی های کودکانه در آموزش و پرورش، پویا و خلاق بار آوردن و آفرینش انسان هایی توانا به انجام دادن کارهایی نو است، انسان هایی که کاشف و نو آور باشند (اندروز،1930، به نقل از شهرآرای، 1382).
در سال های 3 تا 6 سالگی کودک به فضا و زمان کافی برای فعالیت کوشش و جنبش نیاز دارد و کم کم با کودکان دیگر بازی می کند، او در انجام بازی و فعالیت های آزاد از خود مهارت نشان می دهد و حس کنجکاوی خود را تقویت می کند ولی متاسفانه در اثر دستور های ناشیانه بزرگسالان که از روی دلسوزی است احتمالا استعداد حرکتی خود را از دست می دهد و ناتوان، خمود و گوشه گیر بار می آید، پس باید به افزایش توانایی های جسمی، ذهنی و همچنین نیازهای حرکتی کودکان توجه شود و ضمن فراهم ساختن امکانات حرکتی شایسته آن ها را برای انجام جنبش ها و فعالیت ها ی شایسته تشویق و ترغیب کرد (یلدایی،1371،ص12).
بازی کودکان را نمی توان به عنوان یک عمل جدا از پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست بلکه هدف پدران و مادران، مربیان و مسئولین امر باید این باشد که بازی کودکان را به منزله ضرورتی بشناسد و آن را به صورت یک برنامه جدی در کنار سایر برنامه های اجتماعی و آموزشی خود بپذیرند و به مرحله اجرا در آورند، بازی وسیله ای قوی است که مشاوران، معلمان و والدین می توانند از آن برای تربیت کودکان در تمام زمینه های رشدی استفاده نمایند این فعالیت می تواند با یک کودک به تنهایی و یا با گروهی از کودکان انجام گیرد (انگجی و عسکری، 1385، ص:12).
در میان اقسام بازی، بازی هایی که آفریده خود کودکان است و ما آنها را بازی های ابتکاری یا موضوع دار یا نقش دار می نامیم اهمیت ویژه ای دارند، در این بازی ها خردسالان آنچه را محیط کوچک زندگی خود از فعالیت بزرگسالان می بینند تقلید می کنند. بازی های ابتکاری به شخصیت کودک شکل می بخشد از این رو وسیله پر ارزشی