0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان- قسمت ۷

بعد از دوران هرج و مرج تیموریان و آغاز حکومت صفویان با تاکید شاهان صفوی و به خصوص شاه عباس برگسترش تجارت با اروپا، راههای زیادی در این منطقه ایجاد یا احیا شده و با دستورشاه عباس کاروانسراهای متعددی در بین این راه ساخته شد.از جمله این راهها می توان به راه کرمان-رفسنجان-یزد و راه […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان- قسمت ۲

گفتار اول – تعاریف ۱۰۱ – مفهوم لغوی ۱۱الف-۱- کودک (صغیر) ۱۱ب-۱- نوجوانی ۱۱۲ – مفهوم اصطلاحی کودک (صغیر) و نوجوان……………………………………………۱۲گفتار دوم – جنبه های افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۱۶۱ – سن و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶۲ – جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری ۱۸فصل دوم– معرفی شهرستان رفسنجان وتحلیل نظری عوامل موثر […]

0 Comments

بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت …

با توجه به جدول ۶-۴ نتایج نشان می دهد که ضریب استاندارد (بار عاملی) تمامی مولفه ها و سوالات در نظر گرفته شده (به جز سوال ۵ و ۱۱) بیشتر از ۵/۰ می باشد که این مطلب حاکی از مناسب بودن سوالات طراحی شده برای متغیرهای مورد بررسی می باشد. از سوی دیگر به منظور […]