فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمان تأثیر دارد. افراد آنها را به خاطر میسپارند. این رفتار نشانگر این است که سازمان واقعاً چه میخواهد. چه چیزهایی در ارتقای کارکنان مهم است. چگونه باید مسائل را حل کرد. همه اینها مجموعه قوانین نانوشته رفتاری در…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله بازاریابی رابطه مند

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد( ونوس و صفاییان، 1383). برای تحقق مشتری مداری باید به چند نکته توجه داشت که مهمترین…

Continue Reading

فرهنگ سازمانی

می شود. طبق پژوهش های مقدماتی ؛ افرادی دارای سطح درآمد متوسط یا زیاد دریافتی خود را عادلانه می دانند خواه عدالت رعایت شده یا نشده باشد. ولی افراد با سطح درآمد کم فقط هنگامی دریافتی خود را عادلانه ارزیابی…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله وفاداری مشتری

همکاران(1987) معتقدند اعتماد یکی از مهمترین بنیان های بازاریابی رابطه مند می باشد. دوایر و همکاران اعتماد را به عنوان اعتقاد یک طرف رابطه به قابل اتکا بودن گفته ها و تعهدات طرف دیگر تعریف می کنند” (رنجبریان و براری،…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله ارتباط با مشتری

ﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎلاﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ آن را اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮی را از ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل…

Continue Reading

ارزیابی عملکرد

سازمان است. مثلاً در سازمان مشخص میشود که برای شیفتهای روز و شب چه پاداشهایی در نظر گرفته شود. در واقعرویه های سازمانی نوعی از ادراک است که از طریق شخصیت حقوقی سازمان به کارکنان و کارمندان القاء میشود و…

Continue Reading

عدالت سازمانی

کارکنان و گروههاى کارى را افزایش داده، کار تیمى را تشویق کرده، ارتباطات همکارى و کمکهاى بین کارکنان را افزایش، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمان افزایش میدهد و به طور…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت : بودن

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت در سازمانهای مورد مطالعه گردآوری شده است. این پرسشنامه در چهار بخش 1) مقایسات زوجی لایه عوامل ذاتی و فنی، 2) مقایسات زوجی لایه عوامل رقابتافزا 3) مقایسات زوجی لایه عوامل…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت : سرمایه ساختاری

فرآیند، مالکیت فکری، وشبکه های ارتباطی سازمان که خلق ارزش یا مزیتهای رقابتی کرده و به سازمان در دستیابی به اهداف کمک میکند.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت Hsu and Fang (2009) اینجا فقط تکه های…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت : داراییهای نامشهود

) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 21 129  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت جدول (4-127) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 22 129جدول (4-128) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 23 130جدول…

Continue Reading

منبع پایان نامه درمورد بانکداری الکترونیک

ارایه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی آنان عبارتند از: رایانه های شخصی کیوسک شبکه های مدیریت یافته تلفن ثابت و همراه دستگاه های خودپرداز پایانه های فروش در روش شبکه های مدیریت یافته، بانک ها…

Continue Reading

منبع پایان نامه درمورد بانکداری الکترونیک

از دیدگاه صاحب نظران مطالبی بیان می شود.2-1) بانکداری الکترونیک در حقیقت می توان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به…

Continue Reading

منبع پایان نامه درمورد بانکداری الکترونیک

می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل…

Continue Reading

متن کامل پایان نامه ارزیابی عملکرد

امر برنامه‌ریزی‌ نیاز است‌ و اغلب‌ سازمانهای‌ کوچک‌ امکان‌ استفاده‌ از آن‌ را پیدا نمی‌کنند؛2 – از نظر زمانی‌ این‌ نوع‌ برنامه‌ریزی‌ نیاز به‌ زمانی‌ طولانی‌ دارد. سازمانها برای‌ برنامه‌ریزی‌ باید مدت‌ زمان‌ زیادی‌ وقت‌ صرف‌ کرده‌ و مراحل‌ مختلف‌…

Continue Reading

پایان نامه مدیریت با موضوع : و

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت زمان انعقاد قرارداد بر رعایت دقیق ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاهها تأکید نموده و پیمانکاران طرف قرارداد را وفق ماده 23 شرایط عمومی پیمان موظف به اجرای آئین نامه حفاظت و…

Continue Reading