چارچوبی پیشنهاد کرده اند که بر سطح معنا و فراشناخت تأکید می کند (حاجی زاده، 1388).فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (فلاول، 1979؛ موسس بیرد،…

Continue Reading

عملکرد خانواده

منابعمنابع فارسی 98منابع انگلیسی 100پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ……………………………..104پرسشنامه عملکرد خانواده……………………………………………………………………………………107  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  چکیده انگلیسی 110 فهرست جداولعنوان صفحه3-1- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب…

Continue Reading

خرید پایان نامه روانشناسی : واقعیت درمانی-متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-2-یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………..624-3-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری69مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….695-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..725-2-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….735-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………74فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….77پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..80چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره4-1: آمار توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………….60جدول شماره…

Continue Reading

پایان نامه ارشد روانشناسی : بهره وری سازمانی-فروش فایل

0جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. 91  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول( 4-11) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. 92جدول (4-12) ضرایب…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع مهارتهای مدیران

).2-3- تعاریف مدیریتمدیریت به عنوان هنر انجام دادن کار بوسیلۀ دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند(هگل ریگل،1998). دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد مدیریت عبارت است…

Continue Reading

جدول 4-14 : متغیرهای وارد شده در معادله 73جدول 4-15: عوامل بین آزمودنی ها 74جدول 4-16 : خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس 74جدول 4-17 : جدول طبقه بندی 74جدول 4-18: خلاصه مدل 75جدول 4-19 : خلاصه نتایج آزمون هاسمر…

Continue Reading

-خرید و دانلود فایل

مقدمه 98سؤال اول پژوهش 98سؤال دوم پژوهش 99سؤال سوم پژوهش 100سؤال چهارم پژوهش 101سؤال پنجم پژوهش 102نتیجه گیری کلی 103محدودیتهای پژوهش 104پیشنهادهای کاربردی 105پیشنهادهای پژوهشی 106منابع 107پیوست 112 فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول 4-1 توزیع فراوانی میزان تحصیلات 73جدول 4-2 جدول توصیفی…

Continue Reading

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: خلاقیت مدیران

د. اگر به استناد نظر ((ژان پیاژه)) هدف اصلی آموزش و پرورش را آفرینش و بویژه آفرینش انسان های توانا به انجام دادن کارهای نو ، انسان هایی خلاق و نوآفرین و کاشف بدانیم ، وظیفه و رسالت سازمان های…

Continue Reading

منابع تحقیق درباره ویژگی های شخصیت

جامعه و نمونه………………………………………………………………………8ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها………………………9  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روش اجرای پژوهش………………………………………………………………9روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………..9تعریف نظری مفاهیم……………………………………………………………..10تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………11فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه…

Continue Reading

پایان نامه روانشناسی درباره : ارزشیابی توصیفی

2  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 934-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده…

Continue Reading

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تمایل به ترک شغل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مقدمه :نیروی نسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که باشرکت مستقیم در تولید و خدمات یا بصورت تراوشات فکری در انواع فعالیتها…

Continue Reading

افزایش بهره وری

د.پ ـ بهره وری در سازمان  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و موثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت،…

Continue Reading

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتار شهروندی

5  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………282-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء…

Continue Reading

پایان نامه روانشناسی با موضوع : گزاره های اخلاقی-فروش پایان نامه-خرید و دانلود پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  اخلاق جورج ادوارد مور پرداخته و در مقدمه ی کتاب ، تحلیلی مختصر درباره ی محتوای کلی کتاب ، فلسفه ی تحلیلی ، نگاه مور نسبت به اخلاق…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه درسی ملی

توانایی درک بالای احساسی مؤثر، برخورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  1-1 بیان مسأله بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چندفرهنگی هستند. محصولی که در…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره حوزه و دانشگاه

)عادت:عادت در فرهنگ فارسی به(( خوی یا کاری که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام دهد)) معنی شده است(فرهنگ عمید) و (( ابن مسکویه)) می گوید: (( حالتی است در روان انسان که اورا به انجام…

Continue Reading

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : انگیزه کارکنان

72-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..372-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………382-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….392-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………392-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..402-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………402-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..402-3-1-رضایت…

Continue Reading

منابع مقاله درباره ضرایب رگرسیونی

2-3. اضطراب 212-3-1. تعاریف اضطراب 23  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3-2. دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب 242-3-2-1. روانکاوی 242-3-2-2.نظریه‌های رفتاری 252-3-2-3. نظریه‌های انسان‌گرایی 252-3-2-4. نظریه‌های زیست‌شناختی 252-3-3. دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب…

Continue Reading

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد حمایت سازمانی

1-4 اهداف پژوهش:اهداف علمی:از بعد نظری، بررسی این تحقیق میتواند تصویری مناسب از روابط این متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر سلامت روانی و جسمـانی را نمایان سازد. در واقع مطالعه ارائه شده، میتواند بعنـوان یک تحقیق سـودمند برای پژوهشهای آتی…

Continue Reading

فایل پایان نامه سازگاری اجتماعی-خرید پایان نامه کامل-پایان نامه آماده

عملکرد اصلی خانواده باید برآوردن نیازهای فردی اعضا باشد.در هنگام وارد شدن صدمه شدید به یکی از اعضای خانواده، این نیازها ممکن است به شکل تقاضای فزاینده ای برای منابع و وقت درخانواده در آید(هرشن سن ، 1374). بروز اشکالاتی…

Continue Reading

پایان نامه رشته روانشناسی : تحلیل عاملی تأییدی

فصل اول:کلیات تحقیق1-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- اهمیت وضرورت پژوهش 101-4-اهداف تحقیق 131-4-1- هدف اصلی 131-4-2- اهدف فرعی 131-5- سوالات پژوهش 131-6- تعریف های نظری و عملیاتی 14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15بخش اول:مفهوم شناسی اخلاق 172-1-…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

وجود دارد.فرضیه دوم: بین ارزش‌های فرهنگی و ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد رابطه معنـاداروجود دارد.فرضیه سوم: بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه چهارم: بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد و ارضای نیازهای…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله تحلیل عامل اکتشافی

ر سازندگان مجموعه مقیاس‌های نیازهای روان‌شناختی پایه برای اندازه‌گیری میزان ارضای این نیازها از نسخه 9 گویه‌ای این مقیاسها که از 3 گویه برای هر خرده‌مقیاس تشکیل شده است نیز می‌توان استفاده کرد. با توجه به این موضوع در پژوهش…

Continue Reading