منابع و ماخذ مقاله حمایت اجتماعی

احساسات، افکار و عقاید آنها توجه نشان داده می‌شود (دسی و رایان، 2000). به نظر می‌رسد این نیاز با مفهوم حمایت اجتماعی نیز ارتباط نزدیکی داشته باشد. این در حالی است که یافته‌های بررسی کوئرنر و ماکی (2004) نشان‌دهنده آن…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

ویژگی‌های رفتارهـای ارتباطاتی تسهیل‌کننده رشد گرایش به تفکـر انتقـادی اهل بحث بودن در محیط خانواده و دانشگاه (که می‌تواند متناظر با بعد جهت‌گیری گفت و شنود الگوهای ارتبـاطات در نظـر گرفتـه شود) و جرأت‌مندی در برخورد با مراجع قدرت همچـون…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

میزانی که محیط خانواده و یا تحصیل شرایطی را فراهم می‌آورند که در آن فرزندان و یا دانش‌آموزان و دانشجویان تشویق می‌شوند تا تعامل آزادانه و راحتی با والدین و یا معلمان و استادان خود داشته باشند و به بحث…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله تحصیلات تکمیلی

هستند. آنها به گونه‌ای مطیع هنجارهای گروه خود هستند که تمایل دارند هویت شخصی خود را فدای هویت گروه کنند. در مقابل، در فرهنگ‌های جمع‌گرای افقی افراد در عین حال که برای نیازها، هنجارها و اهداف گروه خود اهمیت زیادی…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

آنها ارزش زیادی قایل است (راهنمای سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا، 2007؛ فاسیونه و فاسیونه، 1992؛ فاسیونه و همکاران، 1995). این در حالی است که تحقیقات قبلی شواهد و مدارکی را فراهم آورده‌اند مبنی بر اینکه فرهنگ‌های شرقی و…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله به

رسوم، عقاید، قوانین، روش‌ها یا معیارها» (ص. 6) تعریف می‌شود. منظور از مهارت تجزیه و تحلیل «شناسایی روابط استنباطی که به نظر می‌رسند بین گفته‌ها، سؤالات، مفاهیم، توصیفات یا اشکال دیگر بازنمایی‌ها – به قصد بیان عقاید، قضاوت‌ها، تجربیات، دلایل،…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله عدالت اجتماعی

هستند. از این رو، می‌توان گفت که مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی ترکیبی از مجموعه مهارتهای عمومی این نوع تفکر و مجموعه مهارت‌ها و تجارب خاصی که مربوط به یک حیطه محتوایی معین هستند، می‌باشد. این در حالی است که مؤلفه…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

عملکردی وجود دارد و همچنین، با در نظر گرفتن همخوانی تقریبی حالت ارضا شده نیازهای روان‌شناختی پایه با ویژگی‌هایی که در تحقیقات پیشین (کاکای، 2001) دارای اثر غیرمستقیم بر گرایش‌های تفکر انتقادی شناخته شده‌اند، می‌توان مکانیسم شکل‌گیـری گرایش‌های تفکر انتقادی…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله روانشناسی اجتماعی

پدیدار شدن این مقوله زمینه‌های فرهنگی گوناگون (اروپایی ، آسیای شرقی، هاوایی، میکرونزیایی و آمریکایی) دانشجویان مورد مصاحبه بوده است. این دانشجویان همگی متفق‌القول بیان می‌کردند که این فرهنگ جامعه است که زمینه رشد گرایش‌های تفکر انتقادی را فراهم می‌آورد…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

تینگ- تومی، چیو- سانچز ، هریس ، ویلکوکس و استامفپ ، 2003؛ رز ، بوش و کاله ، 1998؛ شیرمن و دوملااُ ، 2006؛ تینگ- تومی ‌و کورگی ، 1998؛ تریاندیس، 1994).اگر «نگرش در مورد رفتارهای ارتباطات کلامی» و «نگرش…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله سازمان بهداشت جهانی

واسطه‌ای دوم بر گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی 195جدول شماره 4-19: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و واسطه‌ای دوم بر گرایش…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله به

و منفی نسبت به تفکر انتقادی را نشان می‌دهد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول شماره 1-1: گرایش‌های مثبت و منفی نسبت به تفکر انتقادی (برداشت شده از گیانکارلو و فاسیونه، 2001)گرایش‌های مثبت…

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه1-1- کلیات پژوهش 21-1-1- تفکر انتقادی 31-1-2- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان 121-1-2-1- عوامل فرهنگی 191-1-2-2- عوامل ارتباطاتی خانوادگی- دانشگاهی 231-1-2-3- عوامل فردی 261-1-2-4- مدل پیشنهادی پژوهش 341-2- هدف پژوهش…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد رفتارهای پرخطر

اثرخلق بروسواس و ارائه راهبردهای چهارگانه درخصوص تغذیه، خواب، پیاده‌روی و ارتباطات اجتماعی برای کنترل خلق، تأکید برتداوم روش‌های مواجهه به منظور آزمایش رفتاری باورها. جلسه‌ی دهم توضیح روش مدیریت درمان پس از قطع جلسات درمانی و توضیح و تبیین…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

و وارسی، در این آزمون نمرات بالاتری کسب کنند. همچنین ویژگی‌های ضعیف‌تر روان‌سنجی زیرمقیاس‌های کندی – تکرار و شک و تردید و استفاده از شکل پاسخ دوگانه « صحیح – غلط» در پاسخ به گویه‌ها، ویژگی‌های این آزمون را از…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد تکنیک آموزش توجه

شنامه بیانگر تغییری در دیدگاه متخصصین بهداشت روانی نسبت به افسردگی، از یک رویکرد روان تحلیل‌گری به رویکردی جهت داده شده توسط افکار یا تحریف‌های شناختی بود(بک،2006). فرم اولیه‌ی پرسشنامه افسردگی بک توسط بک و همکاران(وارد ، مندلسون ، ماک…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد ی (پژوهش‌های داخلی و خارجی)در رابطه با نقش فراشناخت در ارتباط با OCD و درمان آن، نیز بخشی از پژوهش‌ها به بررسی رابطه‌‌ی بین باورهای…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد سوء مصرف مواد

– شناختی،   اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد اختلالات اضطرابی

به رویکردهای شناختی تنوع نظرات و مباحث در آن کمتر است. در اینجا نیز بخشی از پژوهش‌ها مربوط به مبانی نظری و بخش دیگر مربوط به اثرات درمانی رویکرد فراشناخت است. در کنار سه روش فوق روش درمان دارویی قرار…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد رفتار درمانی شناختی

بهبود پیدا می‌کنند، اما تنها 25% بدون علامت باقی می‌مانند. به علاوه این نتایج ازبهبودی و بدون علامت بودن بیش برآوردی از نتایج درمانی بوده و تنها آنهایی را در برگیرد که درمان را کامل کرده‌اند. به نظرکلارک،2004، تقریباً 30%…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای مقابله

ی دردسترس نگاه کنند. اما به نظرفوآوکوزاک، این دوباورمشخصه‌ی اختلالات اضطراری دیگرنیزمی‌باشد و نمی‌تواند OCD را ازدیگراختلالات اضطرابی تفکیک کند(استکتی، فراست وکوهن، 1998). باوردیگر کمال گرایی است. فریستون کمال گرایی را به عنوان یکی ازپنج باور معیوب که مشخصه OCD…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

(فیشر وولز، 2005). مثال‌های زیرمعرف TAF می‌باشد. «اگر من فکرآسیب رساندن به خودم راداشته باشم، به خودم آسیب خواهم رساند»یا«اگرمن افکارنادرستی داشته باشم، این فکر به معنای آنست که می‌خواهم آن افکار راداشته باشم». TAF توسط راچمن، 1993، شافران ،…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد درمان بیماران

غیروابسته به خواص ضدافسردگی شان گزارش شده است(شعبانی، قریشی وموسوی نسب، 1388). سوکمن وسولیوم نشان دادندکه کلومی‌پرامین تنها درکاهش افکاروسواسی مؤثراست واثری براعمال وسواسی ندارد. آسبرگ ، تورن وبرتیلسن ، 1982، برگشت علائم را بعد از قطع کلومی‌پرامین گزارش کردند.…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد رفتارهای اجباری

وسپس به سمت مواجهه‌های دشوار‌تر پیشرفت می‌کند. عمومی‌ترین مکانیزم فرض شده برای تأثیر ERPاین است که ازطریق مواجهه طولانی بامحرکهای تهدیدآمیز، اضطراب روان شناختی به واسطه خوگیری تصحیح می‌شود (ترنر، 2006). درواقع ERP مرکب از دو جزء می‌باشد. مواجهه بااضطراب…

Continue Reading