مثبت‌اندیشی، تماشای فیلم‌های خنده‌دار و شاد، رفتن به مسافرت، سهیم شدن در فعالیت‌هایی که می‌تواند مفید باشد و احساس بهتری برای شما به‌وجود بیاورد(جوانمرد،۱۳۸۷). ۲-۹-۱-درمان های... ادامه

مثبت‌اندیشی، تماشای فیلم‌های خنده‌دار و شاد، رفتن به مسافرت، سهیم شدن در فعالیت‌هایی که می‌تواند مفید باشد و احساس بهتری برای شما به‌وجود بیاورد(جوانمرد،۱۳۸۷). ۲-۹-۱-درمان های... ادامه

استرسور:ارزیابی اولیه :وجود آسیب یا فقدان تهدیدهای بعدی ،ارزیابی ثانویه :برآورد منابع مقابله اختیارات رویداهای پرفشار مراحل آن و دوره بعدی انتظار سبک های معمول مقابله دیگر عوامل... ادامه

استرسور:ارزیابی اولیه :وجود آسیب یا فقدان تهدیدهای بعدی ،ارزیابی ثانویه :برآورد منابع مقابله اختیارات رویداهای پرفشار مراحل آن و دوره بعدی انتظار سبک های معمول مقابله دیگر عوامل... ادامه

شده در مجموع داده‌های مرحله پیش گویی است. اخیراً برای ارزیابی قابلیت پیش گویی یک مدل از RMSEP68 و RSEP69 استفاده می‌شود که نشان دهنده خطا در مرحله پیش گویی می‌باشند و به صورت زیر نمایش... ادامه

شده در مجموع داده‌های مرحله پیش گویی است. اخیراً برای ارزیابی قابلیت پیش گویی یک مدل از RMSEP68 و RSEP69 استفاده می‌شود که نشان دهنده خطا در مرحله پیش گویی می‌باشند و به صورت زیر نمایش... ادامه

در یک رآکتور ناپیوسته دوغابی بود. برای این منظور پس از بررسی سینتیک فرآیند، تأثیر چندین پارامتر از جمله سرعت گردش همزن، شدت اشعه ماوراء بنفش، غلظت فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم و شدت... ادامه

در یک رآکتور ناپیوسته دوغابی بود. برای این منظور پس از بررسی سینتیک فرآیند، تأثیر چندین پارامتر از جمله سرعت گردش همزن، شدت اشعه ماوراء بنفش، غلظت فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم و شدت... ادامه

وجود دارد و از جمله روشهای کوچک مقیاس کردن, روش آماری می باشد. به کمک این روش سری زمانی جدیدی از داده های ارائه شده توسط مدل GCM تهیه می گردد و برای تحلیل شرایط منطقه بکار می رود. با توجه... ادامه

وجود دارد و از جمله روشهای کوچک مقیاس کردن, روش آماری می باشد. به کمک این روش سری زمانی جدیدی از داده های ارائه شده توسط مدل GCM تهیه می گردد و برای تحلیل شرایط منطقه بکار می رود. با توجه... ادامه

گذاریم.کریستالهای سبز تیره حاصل را صاف می کنیم و توسط متانول سرد شستشو میدهیم. بازده واکنش ۸۰%. یافته های طیفی: CHN Anal. Found: C, 72.23; H, 6.48; N, 8.9., Calc. for C48H49CoN5O2B: C, 72.27; H, 6.25; N, 8.81. IR (KBr, cm?1): max : 3258... ادامه

گذاریم.کریستالهای سبز تیره حاصل را صاف می کنیم و توسط متانول سرد شستشو میدهیم. بازده واکنش ۸۰%. یافته های طیفی: CHN Anal. Found: C, 72.23; H, 6.48; N, 8.9., Calc. for C48H49CoN5O2B: C, 72.27; H, 6.25; N, 8.81. IR (KBr, cm?1): max : 3258... ادامه

ressemblance entre les deux langues (I have seen him MAIS I saw him yesterday.) Imparfait “Imparfait” en français L’imparfait est un temps qui exprime une action qui a lieu dans le passé et qui est caractérisée par la durée et par l’inachèvement. Cette caractéristique surtout mis en évidence dans... ادامه

ressemblance entre les deux langues (I have seen him MAIS I saw him yesterday.) Imparfait “Imparfait” en français L’imparfait est un temps qui exprime une action qui a lieu dans le passé et qui est caractérisée par la durée et par l’inachèvement. Cette caractéristique surtout mis en évidence dans... ادامه

سناریو مورد استفاده شامل بخش‌های زیر است: • ایجاد یک حساب کاربری • اضافه کردن به اطلاعات شخصی همانند اطلاعات فردی، تجربه کاربری و اطلاعات تحصیلی به پروفایل کاربری • بارگذاری... ادامه

سناریو مورد استفاده شامل بخش‌های زیر است: • ایجاد یک حساب کاربری • اضافه کردن به اطلاعات شخصی همانند اطلاعات فردی، تجربه کاربری و اطلاعات تحصیلی به پروفایل کاربری • بارگذاری... ادامه

شیمیایی موثرند و مقدار آن بستگی به طبیعت ماده جذب شده وجسم جاذب دارد]۱ [. دومکانیزم اصلی برای جذب سطحی وجود دارد: -۱ جذب فیزیکی -۲ جذب شیمیایی عوامل موثر بر روی جذب قدرت جذب یک ماده... ادامه

شیمیایی موثرند و مقدار آن بستگی به طبیعت ماده جذب شده وجسم جاذب دارد]۱ [. دومکانیزم اصلی برای جذب سطحی وجود دارد: -۱ جذب فیزیکی -۲ جذب شیمیایی عوامل موثر بر روی جذب قدرت جذب یک ماده... ادامه

(S-1) و مقدار آن از رابطه‌ی ذیل قابل محاسبه است: (۴-۶) Ai و ثابت‌های انتقال جرم در فاز آلی را نشان می‌دهد این معادله نشان می‌دهد اگر Ai و بزرگ باشند و Vsample کوچک باشد، استخراج با سرعت... ادامه

(S-1) و مقدار آن از رابطه‌ی ذیل قابل محاسبه است: (۴-۶) Ai و ثابت‌های انتقال جرم در فاز آلی را نشان می‌دهد این معادله نشان می‌دهد اگر Ai و بزرگ باشند و Vsample کوچک باشد، استخراج با سرعت... ادامه